Pokaz slajdĂłw
Strona główna arrow Walne Zgromadzenie arrow Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 16.06.2008
Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 16.06.2008 Drukuj E-mail

Protokół z obrad
Zebrania części II Walnego Zgromadzenia Członków SMWL zamieszkałych na osiedlu „Jagiellońska” w Legionowie odbytego w dniu 16.06.2008r.

1. Członkowie SMLW wg listy obecności
2. Zarząd SMLW w Legionowie
3. Radca Prawny SMLW w Legionowie
4. Pracownicy SMLW w Legionowie

Zebranie protokołowała
Halina Loryś

Nagłośnienie sali + obsługa magnetofonu
Henryk ŚwirskiPorządek obrad zebrania Części II Walnego Zgromadzenia członków zamieszkałych na osiedlu „Jagiellońska” w obrębie ulic Aleja 3 Maja, Sowińskiego, Piłsudskiego, Wysockiego, Sowińskiego, Piłsudskiego i Jagiellońska (dot: budynków 0,2,3,4,33,34,35,44,45,46,47,

48,49,50,69,70,71,72, „D” i budynek przy ul. Norwida).


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania.


2. Przyjęcie porządku obrad.


3. Wybór Komisji:
? Mandatowo-Skrutacyjnej,
? Wnioskowej,
? Wyborczej.


4. Przyjęcie protokołów z obrad Zebrań Przedstawicieli odbytych w dniach 19.05.2007r i 24.11.2007r.

5. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.

6. Sprawozdanie Zarządu SML-W:
? z działalności za rok 2007,
? z wykonania chwał przyjętych na ZP w dniu 19.05.2007r. i 24.11.2007r.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności na kadencję 2005/2008.

8. Główne kierunki polityki Spółdzielni na rok 2008.

9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

10. Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2008/2011.

11. Sprawozdanie Rady Osiedla z działalności za okres 2007/2008.

12. Dyskusja na tematy dotyczące p-któw 6,7 i 8.

13. Podjęcie uchwał w n. wym. sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W,
b. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2007,
d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2007,
e. oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
f. wyboru delegatów na V Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
g. wyboru dwóch przedstawicieli na zjazd przed kongresowy organizowany przez Krajową Rade Spółdzielczą,
h. zgłoszonych wniosków.

14. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.

15. Zamknięcie obrad.


W zebraniu Walnego Zgromadzenia z członkiem C – 5603 wziął udział ekspert pani Małgorzata Pawlak.


Na zebranie zgłosiła się osoba nie będąca członkiem Spółdzielni. Została przedstawiona propozycja wejścia na salę jako ekspert członka C – 5922, ale osoba odmówiła wejścia na salę obrad.


 Ad 1  Otwarcie obrad i wybór Prezydium zebrania


  Zebranie Części I Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 14.06.2008 otworzyła pani Danuta Ulkie Członek Rady Nadzorczej SMLW w Legionowie.


 Po powitaniu przybyłych członków Zarządu Spółdzielni oraz pracowników SML-W przypomniała, że jej zadaniem jest doprowadzenie do wyboru Prezydium Zebrania w składzie: przewodniczący, sekretarz i 2 asesorów.


 Na Przewodniczącego Zebrania zgłoszono kandydatury:

pan Jerzy Składnik, który wyraził zgodę na kandydowanie. Ponieważ nie zgłoszono dalszych kandydatur, padł wniosek o zamknięcie listy.

Podjęto głosowanie za zamknięciem listy

 

głosowanie nr 1

za było  - 30 głosów
przeciw było  - 00 głosów

Lista została zamknięta.

Przystąpiono do głosowania nad wyborem pana Jerzego Składnika na Przewodniczącego Zebrania:


głosowanie nr 2

za było  -  30 głosów
przeciw było - 00 głosów

Pan Jerzy Składnik został wybrany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Prezydium zebrania.


 Na sekretarza Prezydium zebrania zgłoszono kandydatury

- Maria Dziubińska, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Ponieważ nie zgłoszono dalszych kandydatów, padł wniosek o zamknięcie listy.

 Podjęto głosowanie za zamknięciem listy

 
głosowanie nr 3

za było  -  28 głosów
przeciw było - 04 głosy.


 Lista została zamknięta.

Przystąpiono do głosowania nad wyborem pani Marii Dziubińskiej na sekretarza Prezydium Zebrania.


głosowanie nr 4

za było  -  28 głosów
przeciw było - 00 głosów


 Pani Maria Dziubińska została wybrana do pełnienia funkcji Sekretarza Prezydium Zebrania.


 Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na dwóch asesorów .

Zgłoszono następujących kandydatury:

Celina Kułakowska – wyraziła zgodę na kandydowanie,

Józefa Banach – nie wyraziała zgody na kandydowanie,

Teresa Rudzik – wyraziła zgodę na kandydowanie.


 Padł wniosek o zamkniecie list.

Podjęto głosowanie nad wnioskiem.

 
głosowanie nr 5

za było  -  34 głosy
przeciw było - 00 głosów.

Lista została zamknięta.


 Padł wniosek o blokowe głosowanie na kandydatów na asesorów.


głosowanie nr 6

za było  -  33 głosy
przeciw było - 00 głosów.

Następnie pani Danuta Ulkie odczytała nazwiska na asesorów zebrania i zarządziła głosowanie nad ich wyborem.


głosowanie nr 7

za było  -  32 głosy
przeciw było - 00 głosów.


 W wyniku głosowania asesorami Prezydium Zebrania zostali wybrani: pani Celina Kułakowska i pani Teresa Rudzik.


 Pani Danuta Ulkie poprosiła wybrane Prezydium do zajęcia miejsca za stołem prezydialnym i poprowadzenie obrad dzisiejszego zebrania.


 Ad 2  Przyjęcie porządku obrad.


 Pan Jerzy Składnik po powitaniu zebranych i podziękowaniu za dokonany wybór przystąpił do realizacji następnego punktu obrad.

Odczytał zebranym § 29 i § 30 Statutu Spółdzielni.

  §29

  1. Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady.

2. Na każdej części Walnego Zgromadzenia wybierane jest odrębne prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz i dwaj asesorzy. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład prezydium.

3. Po dokonaniu wyboru prezydium, przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.

4. Obradami danej części Walnego Zgromadzenia kieruje przewodniczący lub sekretarz prezydium danej części Walnego Zgromadzenia.

 §30

 1. Na każdej części Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym wybierane są zwykła większością głosów, spośród członków Spółdzielni następujące komisje:

1) Komisję mandatowo – skrutacyjną w składzie 3 osób, której zadaniem jest:

a) sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych – członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolnością do czynności prawnych,

b) sprawdzenie prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał,

c) dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego danej części Walnego Zgromadzenia obliczeń wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu, wykonywanie innych czynności technicznych związanych z przeprowadzeniem głosowania.

2) Komisję wnioskową w składzie 3 osób, której zadaniem jest uporządkowanie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad z podziałem na :

? wnioski kwalifikujące się do przyjęcia, w takim przypadku należy wskazać organ Spółdzielni odpowiedzialny za realizację wniosku,
? wnioski kwalifikujące się do odrzucenia i przygotowania projektu uchwały w tym zakresie,

3) Komisję wyborczą w składzie 3 osób, o ile w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidziano wybory do Rady Nadzorczej lub Rad Osieli. Zadaniem tej komisji jest ustalenie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej lub na członków Rad Osiedli,

4) Inne komisje, w miarę potrzeby, do wykonania zadań wynikających z porządku obrad.

2. Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Uchwały komisji zapadają zwykła większością głosów.

3. Komisje sporządzają protokół ze swej działalności. Protokóły podpisane przez przewodniczącego i sekretarza, przewodniczący komisji przekazuje sekretarzowi danej części Walnego Zgromadzenia. Protokół komisji mandatowo – skrutacyjnej podpisują wszyscy jej członkowie.

4. Przewodniczący komisji składają Walnemu Zgromadzeniu (danej jego części_ sprawozdanie z czynności komisji i przedstawiają wnioski.

5. Po przedstawieniu każdej ze spraw zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Na zarządzenie przewodniczącego danej części Walnego Zgromadzenia, zgłoszenia powinny być dokonywane na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego.

6. Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej, głos jest udzielany poza kolejnością.

7. Dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje prezydium danej części Walnego Zgromadzenia.

8. Przewodniczący Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia może ograniczyć czas trwania przemówień. Nie stosującemu się do uwag – może odebrać głos.

9. Przewodniczący Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.

10. W sprawach formalnych Przewodniczący Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:

a) sposobu głosowania,
b) głosowanie bez dyskusji,
c) zakończenie dyskusji,
d) zamknięcie listy mówców,
e) zarządzenie przerwy,
f) ograniczenie czasu przemówień
g) kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
h) zmiany kolejności porządku obrad.

11. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy: jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi.

12. Wnioski w sprawach formalnych dana część Walnego Zgromadzenia przyjmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

13. Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad Przewodniczący Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeśli określona sprawa wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

14. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia informuje zebranych o wnioskach, które zostały zgłoszone do danego punktu porządku obrad i o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami. Wnioski dalej idące są głosowane w pierwszej kolejności Wnioskiem „dalej idącym” jest taki wniosek, którego przegłosowanie przesądza celowość głosowania wniosków pozostałych.

15. Każda uchwała poddana głosowaniu na danej części Walnego Zgromadzenia powinna mieć nadany numer kolejny, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta. Tekst podjętych uchwał podpisują Przewodniczący i Sekretarz Prezydium  danej części Walnego Zgromadzenia.


 Następnie pan Jerzy Składnik odczytał poszczególne punkty porządku obrad i zapytał czy są uwagi do porządku obrad.


 Głos zabrała pani Joanna Bartoszewicz C-13380, która poprosiła panią radcę prawną o wyjaśnienie.

 Walne Zebranie, które organizujemy w nowej postaci po raz pierwszy w tym roku na podstawie zmiany uchwały o Spółdzielni, sprawiło że nie spotykamy się na Walnym Zebraniu jako wszyscy członkowie chociaż można by to przeprowadzić o czym świadczy frekwencja że jest nas grupka. Myślę, że w tej sali wszyscy zainteresowani członkowie by się spotkali, ale jest to mój taki wniosek, który złożę do Prezydium. Wybór dnia – sobota – weekend – zakupy ludzi. Wybór dnia po to, żeby przyszło na jak najmniej ludzi, żeby się dowiedzieć co się dzieje w naszej Spółdzielni.

Przeczytałam w „Kontaktach”, że odbyło się już zebranie I grupy i ta grupa przegłosowała porządek obrad poszczególnych grup. Dlaczego jedna grupa na której, jak słyszałam było około 90 osób decyduje za pozostałych członków, których jest ponad 9 tysięcy. Jeżeli Walne Zebranie zostało rozbite na tyle grup, dlaczego kazano nam przyjść na zebranie innej cząstki Walnego Zebrania. Przyjść nie głosować, rozumiem prawo głosu jest jednokrotne, natomiast ktoś kto by chciał obserwować, jak przebiegają inne zebrania został tej możliwości pozbawiony. Co jest nie zgodne z literą prawa nowej ustawy o spółdzielczości.

Przewodniczący podziękował za wystąpienie.

Głos zabrała pani Iwona Jadach mecenas Spółdzielni, która powiedziała, że wszystko jest zgodne z literą prawa i proszę nie wprowadzać  w błąd obecnych tu członków spółdzielni.

Paragraf 25 ustęp 2 mówi: „członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia”...

Nasza Spółdzielnia liczy kilka tysięcy członków, jest to pierwszy raz organizowane Walne Zgromadzenie i liczyliśmy, ze przy tak licznej Spółdzielni, jeżeli podzielimy, zresztą tak państwo zadecydowaliście, że walne będzie przeprowadzane w częściach tak aby każdy członek mógł uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu. Na terenie miasta Legionowa nie ma takiej dużej sali, żeby wszystkich pomieścić. Nasza sala jest tez spora ale ma ograniczone możliwości. Słusznie pani powiedziała, że na I części było 95 osób, była spora frekwencja. Liczyliśmy, że na każdej części walnego zgromadzenia będzie 200 – 300 osób.

Wszystkie zebrania przedstawicieli odbywały się właśnie w soboty, z tego co wiem takie było państwa życzenie.

Zorganizowanie zebrania w tygodniu też ma swoje mankamenty, państwo pracujecie więc najwcześniej możemy zorganizować to zebranie o godzinie 18:00. To zebranie trwa kilka godzin, Zebranie I części trwało do 23:30, następny dzień jest dniem pracującym i tez są uwagi dlaczego jest organizowane w tygodniu uniemożliwiając niektórym wzięcie udziału, bo przecież następnego dnia trzeba iść do pracy. Nie da się tego wszystkiego rozwiązać w sposób idealny.

Członek ma prawo ale nie ma obowiązku a Spółdzielnia ma obowiązek zapewnić jakieś rozsądne warunki obradowania i myślę że Spółdzielnia to spełnia.

Odnośnie Porządku obrad, zgodnie ze statutem jak również ustawą czerwcową o czasie i miejscu porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia na piśmie, co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia jego pierwszej części.

§ 27 statutu zawiera opis sytuacji w jaki sposób można uzupełniać Porządek obrad w jakim terminie i jeżeli będzie taki Porządek uzupełniony, jakie ciążą na Zarządzie Spółdzielni powiadomienia o tym uzupełnionym Porządku obrad.

Jeżeli w ten sposób powiadomimy członków o Porządku obrad to on jest już niezmienny, tu nic I część Walnego Zgromadzenia nie mogła dodać. Natomiast każda część Walnego Zgromadzenia jest o tyle samodzielna, że niektóre części tego porządku obrad może nie przeprowadzić. Czyli może skreślić z porządku obrad któreś z punków i nie ma to znaczenia dla prawidłowości przeprowadzenia tego walnego, jak również może zmienić kolejność.

W związku z tym w dniu dzisiejszym można skreślić jakiś punkt porządku obrad lub zmienić kolejność. Nic dodać. Wszystkie części Walnego Zgromadzenia maja te same prawa.

 Pani Joanna Bartoszewicz podziękowała za wyjaśnienie.

Jeżeli możemy zmienić porządek naszej grupy to składam wniosek do przegłosowania, żeby punkt odnośnie wyboru delegatów na zjazd Związku Rewizyjnego i przedstawicieli na zjazd organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą przesunąć niżej, natomiast punkty zgłoszone „wnioski” były nad tymi „2” punktami. Ze względu na rozmowę nas tu zgromadzonych, nasze postulaty.

Pani mecenas wyjaśniła, ze punkt  „13” dotyczy podjęcia uchwał w sprawie zgłoszonych wniosków. Natomiast przez cała część Walnego Zgromadzenia, po wyborze komisji wnioskowej można zgłaszać swoje wnioski na kartkach do Komisji, jak również po każdym punkcie Porządku obrad można zadawać pytania do osoby prezentującej ten punkt czy do całego Zarządu. Wnioski, które wpłyną do komisji i ich kwalifikacji, które nadają się do przyjęcia a które do odrzucenia zgodnie z zapisami statutu będziemy głosować za ich przyjęciem.


 Pani mecenas zapytała panią Joannę Bartoszewicz, czy ppkt h dotyczy zgłoszonych wniosków umieścić wcześniej.


 Pani Joanna Bartoszewicz odpowiedziała, że tak przed ppkt „f” i „g” dotyczącym wyboru delegatów.

  Pani mecenas Iwona Jadach powiedziała, że pani Joanna Bartoszewicz w ten sposób ogranicza czas zgłoszenia wniosków. Jeżeli zostanie podjęta uchwała o przyjęciu wniosków, to po tej uchwale, wniosków już zgłaszać nie będzie można.

Wniosek pani Bartoszewicz : przeniesienie z punktu 13 ppkt „h” w miejsce ppkt „f” a ppkt „f” na g”, a „g” na ppkt „h”.

  Przewodniczący zarządził głosowanie za wnioskiem p. Bartosiewicz

głosowanie nr 8

za było  -  27 głosów
przeciw było - 00 głosów


 Ponieważ więcej uwag nie było, prowadzący obrad zarządził głosowanie nad jego przyjęciem z przegłosowaną zmianą porządku

głosowanie nr 9

za było  -  33 głosy
przeciw było - 00 głosów


 Porządek obrad Walnego Zebrania został przyjęty.


  Ad 3 Wybór Komisji:
? Mandatowo – Skrutacyjnej
? Wnioskowej
? Wyborczej.


 Przystąpiono do wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w składzie trzech osób.


 Z sali zgłoszono następujące kandydatury:
pani Teresa Składnik   -  wyraziła zgodę na kandydowanie
pani Jadwiga Jakubik  - wyraziła zgodę na kandydowanie
pani Janina Zgodzińska - wyraziła zgodę na kandydowanie


 Ponieważ dalszych zgłoszeń nie było, padł wniosek o zamknięcie listy. Pan Jerzy Składnik zarządził głosowanie za wnioskiem.

głosowanie nr 10

za było  -  37 głosów
przeciw było - 00 głosów

Lista została zamknięta.


 Padł wniosek aby za kandydaturami do składu Komisji głosować blokowo.
 
głosowanie nr 11

za było  -  37 głosów
przeciw było - 00 głosów


 Przystąpiono do głosowania nad wyborem Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w składzie:
pani Teresa Składnik
pani Jadwiga Jakubik
pani Janina Zgodzińska

głosowanie nr 12

za było  -  38 głosów
przeciw było - 00 głosów

Przewodniczący Prezydium Zebrania poprosił członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej o zajęcie miejsca i ukonstytuowanie się.


 Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Wnioskowej

Z sali padły następujące kandydatury:
pani Agnieszka Żuławnik – Jarmuła  -  wyraziła zgodę na kandydowanie
pani Izabela Cendrowska   - wyraziła zgodę na kandydowanie
pani Bogusława Wronka   - wyraziła zgodę na kandydowanie


 Padł wniosek o zamknięcie listy.

Pan Jerzy Składnik zarządził głosowanie za zamknięciem listy.

głosowanie nr 13

za było  -  39 głosów
przeciw było - 00 głosów


 Lista została zamknięta.

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem aby za zgłoszonymi kandydatami do Komisji głosować blokowo.

  głosowanie nr 14

za było  -  40 głosów
przeciw było - 00 głosów


 Następnie przystąpiono do głosowania nad wyborem Komisji Wnioskowej w składzie:
? Agnieszka Żuławnik – Jarmuła
? Izabela Cendrowska
? Bogusława Wrona

głosowanie nr 15

za było  -  38 głosów
przeciw było - 00 głosów


 Przewodniczący zaprosił Komisję Wnioskową do zajęcia miejsca za stołem prezydialnym i ukonstytuowanie się.


 Z sali nie padły nazwiska kandydatów do Komisji Wyborczej pani Józefa Banach zaproponowała, żeby połączyć Komisje.


 Pani mecenas Iwona Jadach, że nie można połączyć komisji zgodnie z §30 pkt 1 ustęp 3 wybieramy Komisję Wyborczą w składzie 3 osób, o ile w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidziano wybory do Rady Nadzorczej. Zadaniem tej Komisji jest ustalenie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

Z sali padły następujące kandydatury:
pani Krystyna Bulecka  - wyraziła zgodę na kandydowanie
pani Elżbieta Szymborska  - wyraziła zgodę na kandydowanie
pani Łucja Czerniawska  - wyraziła zgodę na kandydowanie


 Padł wniosek za zamknięciem listy.

Głosowanie nr 16

za było  -  41 głosów
przeciw było - 00 głosów


 Lista została zamknięta.

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem aby za zgłoszonymi kandydatami do Komisji głosować blokowo.

Głosowanie nr 17

za było  -  41 głosów
przeciw było - 00 głosów


 Następnie zarządzono głosowanie nad wyborem Komisji Wyborczej w składzie
? Krystyna Bulecka
? Elżbieta Szymborska
? Łucja Czerniawska

Głosowanie nr 18

za było  -  39 głosów
przeciw było - 00 głosów


 Przewodniczący obrad pan Jerzy Składnik zaprosił Komisje Wyborczą do zajęcia miejsca za stołem prezydialnym i ukonstytuowanie się.


 Ad 4  Przyjęcie protokołów z obrad Zebrań Przedstawicieli objętych w dniach 19.05 i 24.11.2007 roku.


 Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołów z obrad Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 19.05 i 24.11.2007 roku.

Głosowanie nr 19

za było  -  34 głosy
przeciw było - 03 głosy


 Protokół został przyjęty.

Pani Joanna Bartoszewicz z sali zapytała czy treść tych Protokołów jest zebranym znana.


 Pani mecenas Iwona Jadach powiedziała, że w zawiadomieniach było podane zarówno termin, miejsce jak i porządek obrad, również informację, że wszystkie materiały są wyłożone i można się z nimi zapoznać w siedzibie Spółdzielni i w administracjach. Było to umożliwione dla wszystkich członków.


  Ad 5  Sprawozdanie Komisji Wyborczej.


 Protokół Komisji Wyborczej z II części Walnego Zgromadzenia członków SMLW w Legionowie odbytego w dniu 14.06.2008 w sprawie ustalenia listy kandydatów do Rady Nadzorczej SMLW w Legionowie na kadencję 2008/2011

Zebrani wybrali  3 osobową komisję w składzie:
1. Krystyna Bulerska
2. Elżbieta Szymborska
3. Łucja Czerniawska


 Komisja ukonstytuowała się następująco:


 Przewodniczący Elżbieta Szymborska

Sekretarz  Łucja Czerniawska

Członek  Krystyna Bulerska


 Członków części II obecnych jest na zebraniu 44 na przewidywanych 2224 osoby.

Komisja Wyborcza ustaliła listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
1. Babecki Alfred
2. Bac Anna
3. Barszczewska Edyta
4. Borowska Jadwiga
5. Cegiełka Irma
6. Foszner Elżbieta
7. Gąsiorowski Janusz
8. Kacprowicz Magdalena
9. Kaczański Marcin
10. Kazimierczak Tadeusz
11. Korycka Elwira
12. Kotowski Wojciech
13. Kowalski Ryszard
14. Kurnicki Kazimierz
15. Litwinek Marzena
16. Majka – Janiak Ewa
17. Michalski Roman
18. Paprocka – Kowalczyk Arleta
19. Pietras Jadwiga
20. Składnik Jerzy
21. Suś – Ryszkowska Małgorzata
22. Śliwa Krzysztof
23. Walesiak Wanda
24. Wichiciel Beata
25. Wyszomierski Szczepan
26. Żelazowski Marek

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół odczytała przewodnicząca Elżbieta Szymborska.


 Głos zabrała pani Irena Sówka C-2163, która powiedziała, ze pani Anna Bac nie jest mieszkanką naszego osiedla.


 Pani mecenas powiedziała, że jeżeli byłyby wybory do Rady Osiedla to konieczne jest zamieszkiwanie na danym Osiedlu. Dzisiaj w porządku obrad są wybory do Rady Nadzorczej i istotne jest, żeby kandydat był członkiem Spółdzielni. Ktoś może zbyć prawo do lokalu i pozostać członkiem Spółdzielni, bo zamierza realizować kolejne mieszkanie w zasobach Spółdzielni i nie musi rezygnować z członkostwa. Po utracie członkostwa nie można kandydować do Rady Nadzorczej. Z tego co się orientuję kontynuowała pani mecenas pani Bac nadal jest członkiem Spółdzielni tylko jest tzw członkiem oczekującym, czyli oczekuje na realizację mieszkania w zasobach Spółdzielni.

Pani ta może być kandydatem, na razie komisja podała listę kandydatów na członków, otrzymacie państwo Karty wyborcze i to państwo decydujecie na które osoby chcecie głosować zakończyła pani mecenas.


 Następny głos w dyskusji zabrał pan Zenon Bednarski  C – 2854 który zapytał gdzie są Ci kandydaci, których nazwiska pani odczytała. Ja mam prawo komuś zadać pytanie, co on będzie robił w radzie i jakie ma zamiary. Nie widzę ich tutaj to znaczy, ze mam głosować na kartkę.

Jeśli Pani czyta nazwiska kandydatów to niech pani przynajmniej poda z jakiego osiedla ten człowiek jest. Nasze Osiedle „Jagiellońska” nie ma chyba żadnego przedstawiciela, dlaczego nie ma tych ludzi, jak można głosować na kandydata do Rady Nadzorczej bez tego człowieka. Ja przecież nie wiem kto to jest.

Jeżeli chodzi o panią B może przy sprawozdaniu Rady Osiedla ktoś wie kiedy się wyprowadziła z naszego osiedla.

Dlaczego jeśli wyprowadziła się parę miesięcy wstecz, to dlaczego przewodniczyła Radzie Osiedla, pobierała pieniądze nie będąc naszym mieszkańcem. Dlaczego nie zrzekła się w czasie i dzisiaj ktoś stawia tą panią w równym szeregu do Rady Nadzorczej.


 Ponownie głos zabrała pani Joanna Bartoszewicz, która powiedziała „rzeczy dzieją się tu tak dziwne i musimy sobie to wyjaśnić wybory do Rady Nadzorczej jest to fundament Spółdzielni. Jest to sprawa naszego losu, co się będzie w tej Spółdzielni działo, co będziemy mieć czego nie będziemy mieć. Pani mecenas przeczytała w jakim terminie muszą być zgłoszone kandydatury, wyprzedzający czas zebrania był ogromny. Dlaczego te kandydatury nie zostały podane w gazecie lokalnej, telewizji lokalnej, dlaczego tych ludzi nie ma wśród nas. Na kogo my mamy głosować. To jest po prostu niedopuszczalne, to jest łamanie statutu to jest ukrywanie przed nami pewnych istotnych bardzo ważnych rzeczy. Podobnie było w zeszłym roku – sprawa ustalania statutu. Zostaliśmy powiadomieni, że jest zebranie, nie powiadomiono nas że statut będzie uchwalany. Na pierwszym zebraniu, wystąpiłam w tej sprawie i sprawiłam, że dopiero po zebraniu Zarząd Spółdzielni rozesłał zawiadomienia w skrzynkach, że będą poprawki do statutu drukowane i będzie można się z tym zapoznać. A był plan zawezwać nas na zebranie przeczytać 114 poprawek czego nikt nie jest w stanie wchłonąć i zatwierdzić statut.

 Mamy ten statut zatwierdzony, zatwierdziło go 40 osób na Zebraniu Przedstawicieli, za decydowali po prostu o naszym być albo nie być tu w tej Spółdzielni. Zostały tam zrobione rzeczy nad którymi każdy by dyskutował ,gdyby w odpowiednim czasie był poinformowany. Podobnie wyglądają w tej chwili wybory do Rady Nadzorczej, nie mieliśmy listy kto na tą listę wszedł, chociaż powinniśmy te informacje i w Kontaktach dodać i w telewizji powinny być ogłoszone. Gdzie są Ci ludzie.

Odnośnie kandydatury pani Bac, nie wiem czy są Ci, którzy powierzyli mi mandat zaufania żebym była członkiem Rady. Do Rady Osiedla zostałam wybrana. Rok czasu minął kiedy ta Rada działała i na ten temat będzie Sprawozdanie Rady Osiedla, będzie głos w dyskusji. Podzielę się z państwem po sprawozdaniu na temat pracy Rady.

Przewodnicząca zrzekła się przewodzenia Radzie z przyczyn nie dopuszczalnych formalnie. Na ostatnim posiedzeniu Rady Osiedla przysłała list, który przeczytała V-ce Przewodnicząca, że po porostu sprzedała mieszkanie i nie może być Przewodniczącą Rady. Zabrakło jej odwagi, żeby przyjść i osobiście to przed członkami Rady powiedzieć. Nawet nie zdobyła się na to żeby powiedzieć dziękuję za pracę roczną. Tej Pani na ostatnich dwóch posiedzeniach Rady nie było co po prostu było zaskoczeniem dla nas wszystkich. O pracy Rady Osiedla „Jagiellońska” powiem w odpowiednim czasie.

 Czy my możemy dokonywać wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej, jeśli tych ludzi nie ma. Jest to po prostu porozumienie i lekceważenie wszystkich nas w tej Spółdzielni.”


 Po wystąpieniu tym pani mecenas Iwona Jadach przypomniała, że na 21 dni przed terminem Zarząd zawiadamia o porządku obrad.

Natomiast procedura zgłaszania kandydatur do Rady Nadzorczej §27 mówi:


 3.  W przypadku, gdy w porządku obrad znajduje się punkt o wyborze członków Rady Nadzorczej lub o wyborze członków Rad Osiedli, zawiadomieni powinno zawierać informację o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz kandydatów na członków Rad Osiedli,  w terminie 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie powinno być poparte przez co najmniej 10 członków.


 Takie kandydatury wpływały do Spółdzielni i mimo, że państwo otrzymaliście statut było

10 – 11 podpisów tylko niestety wśród tych osób nie wszyscy byli członkami, więc te zgłoszenia miały wadę. Nadto zgodnie ze statutem zgłoszenie powinno zawierać, mówi o tym §34:


 8. Zgłaszanie kandydatur członków Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie z podaniem:
? imienia i nazwiska kandydata,
? imienia i nazwiska osób zgłaszających.

9. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8 należy załączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz informację kandydata o:
? zatrudnieniu w Spółdzielni,
? prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
? pozostawaniu w sporze sądowym ze Spółdzielnią,
? zaleganiu z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych,
? liczbie kadencji pełnionej w Radzie Nadzorczej.


 Te informacje są potrzebne do tego, żebyście państwo mieli pełny obraz kandydata, jeżeli państwo sobie życzycie to Komisja poda z którego bloku dana osoba  jest z jakiego osiedla i czy złożyła te oświadczenia i o jakiej treści te oświadczenia są.

Nie musicie tej osoby widzieć, statut nie przewiduje uczestnictwa w danej części Walnego Zgromadzenia jeżeli członek nie przynależy do tej części.

Gdybyście państwo przeczytali statut, mogliście go zaprosić jako swojego eksperta, tylko ekspert w istotnych sprawach nie może zabierać głosu, tak stanowi nie tylko statut ale i ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Te wszystkie zasady są tu stosowane i proszę nie zarzucać, że jest tutaj coś niezgodne z procedurą w statucie zakończenia pani mecenas.


 Pani Joanna Bartoszewicz powiedziała, że to co Pani tutaj przeczytała jest zgodne ze statutem, tylko nie odpowiedziała mi Pani na podstawowe pytania, dlaczego lista kandydatów tak jak pani powiedziała, która powinna być zamknięta na 15 dni przed odbyciem się pierwszego zebrania, ona była już na 15 dni przed pierwszym Zebraniem, które odbyło się w środę w tym tygodniu i dlaczego po prostu ta lista vox populi opublikowana w tej czy innej formie, a dwie osoby, które tworzą listę kandydatów nie przychodzą na zebranie nie chcą się pokazywać wyborcom nie dają szansy wyborcom zadać pytania o podstawowe rzeczy, dlaczego ten człowiek kandyduje, co on chce w tej Radzie robić, więc o czym my tu rozmawiamy a Pani nie odpowiedziała mi po prostu na 2 pytania, które zadałam; dlaczego nie było listy i dlaczego tych ludzi nie ma wśród nas. O to pytałam, nie pytałam o cytowanie statutu.


  Pani mecenas powiedziała, że pani Bartoszewicz niezbyt uważnie słuchała, bo przynajmniej na ostatnie pytanie odpowiedziałam, dlaczego nie są tu obecni. Po prostu nie mogą uczestniczyć w tej części. Nie ma w statucie żadnego przepisu, który by zobowiązywał Zarząd do umieszczenia listy kandydatów czy w KONTAKTACH czy w telewizji.

Jeżeli, powiedziała macie państwo swoje wnioski w zakresie tym, to możecie takie wnioski zgłaszać, głosować i przy następnych wyborach Zarząd taka informacje poda szerzej.


  Głos zabrała lokatorka z bloku 4.

Z tych nazwisk co pani podała nie znam nikogo, chciałabym zobaczyć osoby nie muszę z nazwiska, ale my się znamy tak wizualnie i ja wiem o tej osobie więcej niż z nazwiska. Chcę widzieć tą osobę. To jest w ich interesie tak samo jak w naszym. Jeśli ich nie interesuje to zebranie to po co oni chcą nas reprezentować, to jest jakieś nieporozumienie.


 Pani mecenas powiedziała, że takich uwag nikt nie zgłaszał w momencie ustalania statutu. Jeżeli chcecie teraz zmian to proszę zgłosić wnioski do zmiany statutu. Nie można zarzucać Spółdzielni, że czegoś nie zrobiła, nie zrobiła bo nie jest to procedura wyboru członka Rady Nadzorczej. Nikt nikogo nie ukrywa. Wybieramy 15 członków Rady Nadzorczej, nie tylko z osiedla „Jagiellońska”, wybieramy tych członków z całej Spółdzielni.

Przewodniczący Zebrania podziękował pani mecenas za wypowiedź.


 Następny głos zabrał pan Zenon Bednarski C – 2854, nie znalazłem w naszym prawie ani w ustawie tego dodatku. W zawiadomieniu była informacja, że członkowie mają możliwość zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia I części Walnego Zgromadzenia i że zgłoszenie powinno być poparte co najmniej 10 członków.

W §34 ktoś sobie wymyślił jakieś oświadczenia, gdzie jest konieczność złożenia oświadczenia, jeżeli jest ten człowiek na sali złożył 10 podpisów, złożył swoje nazwisko, dlaczego jeśli wprowadziliście w §34 pkt 9 ten idiotyczny zapis. Mówi się żebym oświadczył, że nie jestem zatrudniony w Spółdzielni, pani mecenas przeciw Spółdzielnia wie czy jestem zatrudniony, przecież ja mogę kłamać. Czy prowadzę działalność konkurencyjną w stosunku do Spółdzielni, a jakaż to jest działalność.

Pozostawanie w sporze sądowym ze Spółdzielnią, zaleganie z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych też do sprawdzenia w Spółdzielni.

Jeżeli Spółdzielnia organizuje coś takiego jak wybory do Rady Nadzorczej najważniejszego organu, to dlaczego jeśli ktoś przyniósł to zgłoszenie do Sekretariatu, to ktoś odpowiedzialny nie mówię, że panie sekretarki nie znają się, bo nie muszą się znać, powinien przyjąć ten dokument. Bo jeśli Pani przyjęła ten dokument potwierdziła odpowiednią datę wpływu, to ja jestem przekonany, że to zgłoszenie jest ważne. Bo jeśli jest nie dobre to ktoś nie powinien ode mnie przyjąć tego. To jest skandal to jest trudne do określenia co myśmy zrobili. Upominam się przynajmniej o podanie z jakiego osiedla jest kandydat.

Sprawa jest już prawie przesądzona. Dlaczego dzisiaj jest nas tak mało mieszkam w jednym bloku ponad 30 lat, lokatorzy przed zebraniem mówili, to co było na pierwszej części zebrania, to po co ja będę przychodził na następne. Ze słyszenia wiem, że była tam mała awantura.


 Działalność każdego organu poza Zarządem tj. Rady Nadzorczej, Rady Osiedla, może być społeczna nie opłacana. Złożę taki wniosek. Do dzisiaj urzędowało tzw. Zebranie Przedstawicieli, przez te trzy lata ich urzędowania to na tych zebraniach był tylko elektorat płatny z Rady Nadzorczej i Rady Osiedla.


 Złożę następny wniosek to co trzeba załatwić to zróbmy, ale wybory do Rady Nadzorczej odłóżmy, niech Rada obecna jeszcze pracuje do wniesienia do października i wybierzemy rzeczywiście ludzi, nie mówię, że Ci co są, są źli, tylko nie zgadzam się na to bym anonimowo wybierał ludzi. Nie jest to złośliwość to jest wymóg przepisu. Państwo zamykacie nam drogę, tu nie chodzi o moje nazwisko, bo ja też kandydowałem, ale jeżeli ktoś przyjmuje moje zgłoszenie w imieniu organizatorów pana Prezesa, uważam że ono było dobre. Okazuje się w ostatniej chwili, że ono jest nie dobre, bo co. Oświadczenie podpisałem, 10 osób było, nie wiem co tam było nie tak, że się na liście kandydatów nie znalazłem. Ale to nie chodzi tylko o mnie. Z osiedla „Jagiellońska” z listy wyrzucono 7 czy 8 osób. Zakończył swoja wypowiedz pan Zenon Bednarski.


 Głos zabrała pani mecenas Iwona Jadach, która powiedziała że każde podanie, każde pismo które przyniesie członek Spółdzielni, Spółdzielnia zobowiązana jest przyjąć.


  Z sali pan Zenon Bednarski powiedział: niech pani nie kłamie pani mecenas.

 Pani mecenas powiedziała, że nie kłamie bo ma taki obowiązek przyjąć pismo. Znam jedną taką sytuację zgłoszonego kandydata, gdzie w sekretariacie zauważono brak oświadczenia o wyrażaniu zgody na kandydowanie i panie zwróciły uwagę, że tego brak i proszą o załączenie. Pan stwierdził, że maja przyjąć tą kandydaturę taka jaka jest. Więc przyjęły. Opieram się na dokumentach, które widziałam.

Jeżeli chodzi o Walne Zgromadzenie w częściach to ustawodawca pozostawił tą kwestię do uregulowania w statutach.


  Jeżeli chodzi o Walne Zgromadzenie działa w częściach to nie jest możliwe, żeby kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszać na każdej części Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad musi być dokładnie na każdej części wlanego Zgromadzenia identyczny. Można niektóre punkty skreślić i nad nimi obradować, ale co do zasady, przedstawiony porządek obrad musi być taki sam.

Ustalana lista kandydatów musi być poddana pod głosowanie na każdej części Walnego Zgromadzenia i w związku z tym nie jest możliwe aby dzisiaj tu i teraz zgłaszać nowych kandydatów.

 Zarzucił pan, że wpisywanie oświadczenia, czy zajmuje się interesami konkurencyjnymi jest głupie, otóż ustawodawca wprowadził taki przepis do ustawy prawo spółdzielcze, a my to przenieśliśmy do naszego statutu. Nawet gdyby nie było to zapisane to należałoby to stosować bo jest to przepis bezwzględnie obowiązujący.

Mówi o tym §47

  3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako właściciele, akcjonariusze, wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni w rejonie jej działania. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej lub Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

4. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przypadki, w których:
a. inny podmiot prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółdzielni np. zabieganie się o te same tereny inwestycyjne.
b. podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy.

5. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez członka Zarządu zakazu konkurencji określonego w ust. 3 Rada Nadzorcza na najbliższym swym posiedzeniu, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu zakazu konkurencji powinna podjąć uchwałę o odwołaniu tego członka ze składu Zarządu.

6. W przypadku naruszenia zakazu konkurencji określonego w ust. 3 przez członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza powinna podjąć uchwałę o zawieszeniu członka tego organu w pełnieniu czynności. Decyzja w tej sprawie powinna być podjęta w ciągu 3 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu zakazu konkurencji przez członka Rady Nadzorczej. Najbliższe Walne Zgromadzenie rozstrzyga ostatecznie o uchyleniu zawieszeniu bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej.

  Z sali pan Zenon Bednarski zapytał skąd wzięło się oświadczenie.

Pani mecenas odpowiedziała, że oświadczenie wzięło się stąd, że członek Rady Nadzorczej nie może się zajmować działalnością konkurencyjną a to wynika z przepisu bezwzględnie obowiązującego z ustawy prawo spółdzielcze.


 Ponownie głos zabrał pan Zenon Bednarski, który powiedział, że takie oświadczenie były modne w poprzednich kadencjach, kiedy ktoś miał nie być obecny na zebraniu. Zebranie wyrażało zgodę na jego kandydowanie pod jego nieobecność. Ten, który za niego jak gdyby potwierdzał, odczytywał powód jego nieobecności na zebraniu. Odnośnie konkurencyjności można to oświadczenie przyjąć, ale jeżeli ktoś ma 75 lat nie wierzę, że konkuruje.

Dlaczego to nie ukazało się w zawiadomieniu, z podaniem imienia i nazwiska z podpisami i koniecznością złożenia takiego oświadczenia. Robicie z nas idiotów, przepraszam za mnie.


 W tym momencie głos zabrała pani mecenas, która zadała panu Bednarskiemu, czy osoba kandydująca do Rady Nadzorczej powinna znać statut.


  Ja zadałem pierwszy pytanie przerwał pan Bednarski dlaczego w zawiadomieniu nie było mowy o konieczności składania oświadczenia. Bo nie macie prawa żądać tego oświadczenia. Nie ma tego ani w prawie spółdzielczym ani w ustawie. Tylko sobie to ktoś dopisał. Zgadzam się z panią , że Spółdzielnia ma obowiązek przyjąć bubel, może przyjąć ale może powiedzieć, że brak jest jakiegoś dokumentu i trzeba to uzupełnić. Dajecie parę dni na znalezienie kandydatów i popierających, uważam że jest to nie w porządku.


 Terminy te wynikają z ustawy – powiedziała pani mecenas.

W innych Spółdzielniach takie zebrania cząstkowe zaczęły się w kwietniu, maju, marcu kontynuował pan Bednarski a nie na ostatnią chwilę – 28.06 i ostatnia część zebrania. Uważa, że jest to skopane tak, dlatego podtrzymuję wniosek: wybory do Rady przełożyć a nasza Rada niech popracuje jeszcze parę miesięcy.


 Pani mecenas powiedziała, że nasz Rada skończyła swoja kadencję i dłużej pracować nie może.

Głos zabrała lokatorka z bloku 4 p. Kuczerenko i zapytała: czy Spółdzielni nie było stać na wynajęcie sali dużej i zrobienie jednego zebrania dla członków Osiedla „Jagiellońska”, dlaczego.


 Pani mecenas powiedziała, że nasza Spółdzielnia liczy ponad 9 tysięcy osób, nie można wprowadzić takiego zapisu do statutu, żeby było jedno zebranie.

Na terenie Legionowa nie ma takiej sali, która pomieściłaby taka ilość osób. Na 9 tysięcy członków trzeba liczyć, że jednak ludzie przyjdą, przyjmując, że na każdą część przyszłoby około 100 osób, to trzeba zabezpieczyć sale na 500 osób, a takiej sali na terenie Legionowa nie ma.


 Następnie głos zabrała pani Halina Szymanowska mieszkanka bloku 47. Proszę o przyjęcie wniosku, żeby jednak przedłużyć działanie starej rady, starego zarządu a wszystko dopracować i przyczynić się do tego, żeby była jak największa liczba osób.


 Pani mecenas powiedziała, że ten wniosek jest nie do przyjęcia bo jest nie zgodny z prawem.


 Głos zabrała pani Joanna Bartoszewicz, która powiedziała, że padło sformułowanie pani mecenas, że stara rada przestała działać znajdujemy się w tej chwili w sytuacji surrealistycznej, jesteśmy w Spółdzielni, która nie ma Rady Nadzorczej bo przestała działać a nowa nie została wybrana. Proszę państwa to jest po prostu horrendum na skale ogólnopolską. Co pani mecenas nam opowiada, nie wyobrażam sobie, żeby wybór kolejnej rady nie odbywał się na zasadzie przekazania prac przez starą. Czy my jesteśmy małymi dziećmi, które uwierzą w coś takiego. Proszę o to, żeby moje wystąpienie było ujęte w protokóle. Bo jest to opowiadanie nam bajek, w które nie uwierzymy. Musimy poważnie zabrać się do pracy do wyborów, bo tutaj odbywają się takie manipulacje, że to trudno jest wytrzymać. Nie mamy kandydatów, nie mamy prawa zobaczyć tych kandydatów, nie mamy ogłoszonej listy tych kandydatów. Mówi nam się, że stara rada na dzień dzisiejszy już nie działa kiedy po prostu zebrania toczą się do końca czerwca i Ci ludzie będą przychodzili na spotkania z kim, z kim?

Proszę mi odpowiedzieć co jest z obecną Radą.


 Pani mecenas Iwona Jadach odpowiedziała, że § 34 ustęp 4 stanowi: Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa do Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję. Teraz dokonujemy wyboru, I część Walnego Zgromadzenia już dokonała częściowego wyboru. Następne części będą nadal głosować. To, że zbojkotujecie te wybory to jest wasza sprawa, ale to nie znaczy, że ta nowa rada nie zostanie wybrana, bo już I część Walnego dokonała częściowego wyboru. Każda część ma prawo swojego głosu, dopiero suma wyników wszystkich części da nam obraz, które osoby wchodzą do Rady a które nie.

Jest zgłoszonych 26 kandydatów a do Rady jest wybieranych 15 osób.

 Kadencja rady wygaśnie w dniu wyboru rady na następną kadencję po trzech latach. Jest po trzech latach od wyboru Rady Nadzorczej.

 Jeszcze przez kilka dni nie ma Rady Nadzorczej nowej, zakończyła pani mecenas.

Pan Bednarski – może być trzy lata do następnych wyborów czyli może być w październiku, będzie wybrana nowa rada a stara zakończy swoją kadencję. Bo te trzy lata to jest termin umowny. Bo się mówi do następnego walnego, a że nie ma walnego to zostają stare osoby.


 Pani mecenas powiedziała, że pierwsza część już wybrała konkretne osoby.


 Pan Bednarski stwierdził, że wybrali anonimy, ponieważ nie było też tych osób, które kandydują tak jak dzisiaj na zebraniu.


 Następnie głos zebrała pani Józefa Banach C – 792, która powiedziała, że ta dyskusja powinna być tylko nie wiem czy aż tak szeroko. Chcę zwrócić uwagę odnośnie punktu który już był, a mianowicie przyjęcie protokołów z obrad zebrań odbytych w dniach 19.05.2007 i 24.11.2007 roku, podnieśliście państwo rękę, że przyjęliście protokół. Ja podniosłam przeciw.

Byłam przedstawicielem poprzedniej kadencji, moja funkcja upłynęła z dniem 24.11.2007. Pełniłam ją społecznie.

W listopadzie odbyło się w gimnazjum nr 3 w sali gimnastycznej Zebranie członków Osiedla „Jagiellońska”, którego tematem była dyskusja odnośnie zmian w statucie.

Stwierdzono, że zebranie było nie przygotowane bo mieliśmy dyskutować nie wiadomo o czym tak jak teraz wybieramy nie wiadomo kogo. Pan Prezes Rosiak w imieniu Zarządu zobowiązał się, że dostarczy projekt nowego statutu. Z tego zobowiązania wywiązał się. Dostaliśmy do skrzynek projekty nowego statutu. Ponieważ zdradziłam się, że jestem przedstawicielem, każdy kto mnie widział na ulicy mówił „przychodzimy na zebranie będziemy dyskutować”. Ja mówiłam, że teraz nie macie prawa głosu, możecie przyjść ale głosować nie możecie.

Zaproponowałam, że jako przedstawiciel zobowiązuję się wystąpić w imieniu tych wszystkich którzy przyszli. Wydawało mi się, że postępuję słusznie, żeby nie było awantury, żeby Zebranie 24.11.2007 przebiegło porządnie. Podpisów złożono ponad 300, 292 podpisy były czytelne, czytelne nazwisko imię, adres zamieszkania. Te wzięłam pod uwagę. W odpowiednim czasie przesłałam pismo do pana Prezesa i z tych mas propozycji wybraliśmy tylko 8. Popartych tymi podpisami. Referowałam to później na zebraniu. Na Zebraniu 24.11.2007 zostało ujęte. Między innymi proponowane poprawki do statutu, który ma być zatwierdzony na zebraniu przedstawicieli w dniu 24.11.2007.

1. rezygnacja z rad osiedli,

2. powołanie do życia komitetów blokowych. Wyboru komitetu dokonują mieszkańcy w obecności jednego przedstawiciel Administracji Osiedla.

3. zmniejszenie liczby członków rady nadzorczej do 7 osób

4. wysokość wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej, ustalić na poziomie, Przewodniczący – 300 zł, V-ce Przewodniczący – 250z, członkowie 200zł.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 14.06.2007 art. 831 brzmi; członkowie innych niż Zarząd organów Spółdzielni Mieszkaniowej pełnią swoje funkcje społecznie. Członkowie komitetów blokowych pracują społecznie.

5. zmiana terminu opłat w propozycjach była do „10” my do 25 każdego miesiąca,

6. opłaty za wywóz nieczystości i za windy liczone od osoby. Windy – partery korzystają nieodpłatnie, 1p – 50% 2p- 100%

7. za szkody wyrządzone przez dzieci finansowo odpowiadają rodzice. W statucie podkreślono, że to jest, ale ja powiedziałam żeby to jeszcze raz uwypuklić i uświadomić rodzicom ponieważ są duże dewastacje.

Punkt 7 i 8 został dołożony, one były może wyrażone trochę inaczej punkt 8 to był pominięty. Było głosowanie, zostałam przegłosowana przez 40 osób uzasadniono, że Rady Osiedla spełniają zadania, nie uwzględniono naszych propozycji.

Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 50%, 40% dla Przewodniczącego Rady Osiedla w stosunku do pensji, które wzrastają co roku, spowodowały to , że przedstawiciele RO mieli netto po 100 zł, teraz mają po 200 zł.

Sytuacja jest tego rodzaju, to powinno być w protokóle, państwo zadecydowaliście, że znacie ten protokół. Znacie?- pytanie do zebranych na sali.

A później odbija się to echem. Na pewno jest to wina po stronie Zarządu, ale jest wina po stornie naszej, że my podnosimy rękę, nie czytamy a w danym momencie nie spełniamy swojego zadania.

Tyle czasu gadamy i nic nie zrobiliśmy. Zgadzam się, że na wirtualnych kandydatów nie będziemy głosować, ale są z pewnością tutaj kandydaci, wybierzmy tych którzy są i idźmy do domu.


 Przewodniczący podziękował ani Józefie Banach za wypowiedź i zaproponował przejście do następnego punktu obrad.


 AD 6  Sprawozdanie Zarządu SMLW

- z działalności za rok 2007

- z wykonania uchwał przyjętych na ZP w dniu 19.05.07 i 24.11.2007 r.


 Przewodniczący Prezydium Zebrania poprosił Prezesa Szymona Rosiaka o złożenie sprawozdania z działalności za rok 2007 i wykonania uchwał przyjętych na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 19.05.2007r i 24.11.2007 r.


 Zarząd kierując w roku sprawozdawczym działalnością Spółdzielni oraz reprezentując ją na zewnątrz, pracował na dzień 31.12.2007 r. w następującym trzy osobowym składzie:

 1. Szymon Rosiak  - Prezes Zarządu
    (Dyrektor Naczelny SML-W)

 2. Stanisław Ozdarski  - V-ce Prezes Zarządu
    (Dyrektor d.s. eksploatacyjnych)

 3. Marek Petrykowski  - V-ce Prezes Zarządu
    (dyrektor d.s. ekonomiczno-finansowych)


 Na stanowisku Głównego Księgowego Spółdzielni była zatrudniona Pani Halina Jurkowska, ustanowiona Pełnomocnikiem Zarządu d.s. finansowych. A od tego roku pani Teresa Kowalczyk.


 Zarząd Spółdzielni działając zgodnie z uprawnieniami wynikającymi ze Statutu Spółdzielni i Regulaminu Zarządu, odbył w roku 2007 – 62 protokołowane posiedzenia, na których rozpatrywano, omawiano i podejmowano niezbędne decyzje dotyczące całokształtu zagadnień związanych z działalnością Spółdzielni.


 Do najważniejszych należały sprawy:
? finansowo-księgowe,
? windykacja należności,
? członkowsko-mieszkaniowe,
? inwestycyjno-remontowe,
? gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
? organizacyjne, osobowe, zatrudnienia i płac,
? realizacji uchwał i wniosków Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej,
? zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych pracowników.


 Zasoby Spółdzielni na dzień 31.12.2007 obejmowały:
? budynki mieszkalne  - 143 szt
? liczba mieszkań - 8510 szt
? lokali użytkowych - 154 szt


 Funkcjonowanie Spółdzielni do połowy roku było w innym otoczeniu prawnym a od 31 lipca w innym otoczeniu prawnym.

W dniu 14.06 Sejm uchwalił nowelizację do Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zmieniając również część innych ustaw.

Wprowadził inne zasady korporacyjne i gospodarcze. Z tych gospodarczych najważniejszą dla nas sprawą było to, że nasza działalność gospodarcza do końca 006 roku nie obciążona podatkiem dochodowym została  obciążona podatkiem dochodowym, i mamy mniejsze wpływy z tego tytułu o około 450 tyś zł w skali roku. Nowe zasady obradowania, które tutaj tyle emocji wzbudziły zostały uchwalone tą Ustawą, wprowadzone do statutu.

Statut po dokładnej analizie został zarejestrowany przez Sąd.

Statut rozdano wszystkim członkom. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny znowu nie odrzuci tej Ustawy to w tym istniejącym otoczeniu prawnym będziemy mogli funkcjonować jakiś czas i pewne rzeczy się dotrą i nie będzie tych emocji, jakie są w tej chwili.

Różne Spółdzielnie Polsce do tego podeszły, w momencie kiedy Spółdzielnie wyznaczyły terminy swoich zebrań Przedstawicieli na temat utworzenia swojego statutu co powinno być zrobione do końca listopada, dotarła informacja, że grupa 50 posłów zaskarżyła całą Ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Wiele Spółdzielni przerwało obrady i nie uchwaliło nowego statutu czekając na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. My tego nie zrobiliśmy.

W tej chwili do połowy lipca na wokandzie Sądu nie ma jeszcze tej sprawy. Nam jako pracownikom Spółdzielnia ma funkcjonować w miarę zdrowo i jak najmniej emocji, jak najmniej problemów do rozstrzygania przez ewentualne Sądy.

Przyjęto statut, ale jednocześnie w 2007 roku odczuwamy rosnącą falę podwyżek w szczególności nośników energii elektrycznej.

Usługi budowlane, na których my się opieramy też wzrosły, ale na szczęście mieliśmy zawarte umowy według poprzednich warunków cenowych i tak bezpośrednio tego nie odczuliśmy. Mieliśmy zawarte na docieplenie budynków, na prace remontowe wykonywane na osiedlach i to w jakimś sensie osłabiło skutki wniesienia tych cen.

W roku bieżącym niestety ceny nośników energetycznych, ciepła, wody od lipca prawdopodobnie wzrosną. PWK złożyło wniosek do Rady Miasta, która zrobiła unik i nie wprowadziła do porządku obrad tej podwyżki. Prawo o zaopatrzeniu w wodę przewiduje, że jeżeli jest wniosek PWK o zmianę taryfy a Rada Miasta nie uchwali jej w odpowiednim czasie to z mocy prawa ta podwyżka wchodzi.

Spodziewamy się od lipca po ogłoszeniu tej podwyżki, podwyżkę.

Z jednej strony podwyżka z drugiej poważna awaria po stronie energetycznej dotknęła nas.

Stacja uzdatniania wody nie działa, bo nie było możliwości napędzania pomp, nie było możliwości zastosowania agregatów prądotwórczych, bo system jest tak przeogromny, że nie ma na rynku takich agregatów. Przez całą noc razem z Prezydentem organizowaliśmy beczkowozy strażackie, które ustawiono, żeby ludzie mieli wodę. Ale ta woda była zanieczyszczona. Tylko jedna beczka jest z czystą wodą. Dyskutujemy na temat, żeby na terenie naszych osiedli wywiercić kilka studni, które byłyby w stanie zaopatrzyć w wodę w razie awarii, a jednocześnie służyć do podlewania, żeby nie używać tej drogiej wody wodociągowej do podlewania.  Po awarii dogadaliśmy się z miastem, że 10 może 12 tych studni miasto nam kupi sprzęt, a my to zamontujemy. Mamy wyznaczone tereny, gdzie to zrobimy.

Udało uregulować się stany prawne do większości nieruchomości na osiedlu „Jagiellońska”, w tej chwili nie uporządkowane mamy następujące budynki: 2,8,9,11,15,22,27, wszystkie pozostałe budynki mają uporządkowany stan prawny nieruchomości.

Co prawda w jednej księdze wieczystej jest kilkanaście budynków i trzeba teraz tylko wyłączyć z ksiąg wieczystych budynki i na każdy budynek musi być założona księga wieczysta.

Musimy jeszcze uporządkować kwestię związaną z uzupełnieniem decyzji o samodzielności lokali mieszkalnych. W kilkunastu budynkach musimy wykonać pomiary piwnic. Proszę o udostępnienie piwnic, żeby można było dokonać tej inwentaryzacji. Bez tego Sąd nie uwzględni naszych wniosków o wyodrębnienie lokalu mieszkalnego, jeżeli nie będzie określone precyzyjnie pomieszczenie przynależne, jakim jest piwnica.


 Następnie Prezes Szymon Rosiak przedstawił zebranym raport z biura rachunkowego biegłego rewident pani Danuty Szczepańskiej, która sporządziła audyt finansowy i ekonomiczny naszej Spółdzielni i odpowiednią opinię biegłego rewidenta złożyła Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza przyjęła ten raport i opinię i zapoznała się z nim.

Główne element tej działalności gospodarczej naszej Spółdzielni:
? bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamknął się sumą 305 394 254 zł,
? rachunek zysków i strat za rok obrotowy, który zamyka się zawsze bezwynikowo wykazał zwiększone koszty w stosunku do przychodów o 6 215 zł, czyli prawie żadna różnica,
? zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 19 402 951 zł,
? rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 288 982 zł.

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia pisemne przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje ustalane dla oceny majątkowej i finansowej badanej Spółdzielni na dzień 31.12.2007r., jak też wyniku finansowego za okres od 01.01.2007 do dnia 31.12.2007 sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z określonymi w powołanej ustawie zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółdzielni.

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni jest kompletne i zgodne z postanowieniami artykułu 49 ustęp 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego są zgodne z tym sprawozdaniem. Zakończył Prezes wypowiedź na temat raportu finansowego.


 W dalszej części swojej wypowiedzi poruszył kwestię windykacji należności za opłaty wobec Spółdzielni. Dotychczas było tak, że można było człowieka wykluczyć ze Spółdzielni i po określonym czasie wygasło jego prawo do lokalu mimo tego, że miał prawo własnościowe. Od pewnego czasu już takich uprawnień nie ma. Można wykluczyć ze Spółdzielni, ale nie ma to przełożenia na wygaśnięcie prawa do lokalu. Natomiast jest możliwość zlicytowania czy też egzekucji z prawa do lokalu, ale to już robi komornik.

Jeśli taka osoba, która jest dłużnikiem posiada tytuł prawny do lokalu, jeśli tak, komornik zajmuje taki lokal informuje Spółdzielnię o możliwości wzmianki w rejestrze lokali własnościowych, a następnie ma prawo jeśli egzekucja jest bezskuteczna wystawić ten lokal na licytację. Niestety licytacje się nie odbywają, bo kto kupi lokal zamieszkały przez rodzinę. Ale nikt nie chce mieć później problem z opróżnieniem lokalu.

Od wielu lat udawało się nam porozumieć z władzami miasta dofinansować ich działalność po to, żeby władze miasta przeprowadzały eksmisje, wtedy kiedy to one miały taki obowiązek dając lokale socjalne. W tej chwili sytuacja prawna znowu się zmieniła, to już nie władza miejska przeprowadza eksmisję , tylko komornik.

Miasto ma obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego, jeśli w wyroku Sądu takie uprawnieni dla osoby eksmitowanej jest zawarte. Jeśli nie to nie. Czy komornik może człowieka, który nie ma określonego lokalu socjalnego wyrzucić go na bruk. Nikt tego nie chce. Praktycznie nie dochodzi do eksmisji.

Zabranie Przedstawicieli sprzed dwóch lat uchwaliło, że pozwala Spółdzielni dofinansować około 30% kosztu budowy lokalu socjalnego na ul. Generała Roi, żeby uzyskać odpowiednią ilość lokali socjalnych dla osób eksmitowanych. W międzyczasie wzrosły ceny i ta kwota stała się niewystarczająca. W związku z czym miasto wystąpiło do Spółdzielni i wpisaniu aneksu o wzrost kwoty. Jesteśmy na etapie uzgodnień, że owszem dopłacimy, ale te osoby od nas eksmitowane dostaną mieszkania w tym nowym budynku. To nasza dopłata jest w pełnej wysokości. Jeżeli miasto będzie im szukało mieszkań innych starych to nasze dofinansowanie jest tylko w połowie tej kwoty zawartej wcześniej.


 Wskaźnik zaległości w stosunku do naliczeń wyniósł 6,71% co w porównaniu z rokiem 2006 skutkuje spadkiem zaległości o 0,10%. Nie mniej w kwotach bezwzględnych jest to kwota znacząca.

Zaległość z tytułu opłat eksploatacyjnych na dzień 31.12.2007 r. wynosiły 2 758 207,37 zł Jest to więcej niż połowa funduszu remontowego na dany rok. Nie mamy tyle pieniędzy, to nie możemy finansować funduszu remontowego.

 Funkcjonowanie tzw. funduszu termomodernizacji kończy się, który przez odpowiednią ustawę był utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Korzystaliśmy z tego funduszu, co polegało na tym, że robiono audyt energetyczny czyli badanie zużycia energii cieplnej przez dany budynek, jeżeli z wyliczeń wynikało, że zabiegi termomodernizacyjne na tym budynku pozwolą zaoszczędzić określoną ilość energii cieplnej w określonym czasie, wówczas po analizie banku można buło ubiegać się o tzw. Premię termomodernizacyjną.  

W tym trybie Spółdzielnia wiele budynków dociepliła.

W tej chwili jest złożony wniosek rządu do sejmu z nowa ustawą o dofinansowanie remontów.

Spółdzielnia nie mając odpowiednich środków na pokrycie zaciągniętego kredytu, taki kredyt zaciągamy na 12 budynków, zarówno na osiedlu „Jagiellońska”, jak „Sobieskiego” i „Batorego”.

Jeśli wejdzie ta ustawa w życie to zniknie premia termomodernizacyjna, bo dla tej ustawy miejsca już nie ma.

Co to powoduje, w sytuacji kiedy każdy budynek powinien mieć fundusz remontowy rozliczany na każdy budynek, czyli nie można prowadzić tzw. Zasady solidaryzmu spółdzielczego, że jeden budynek dofinansowuje drugi, Rada musi podjąć Uchwałę co z tymi brakującymi środkami. Czy te budynki, które zostały docieplone alko które są w trakcie ocieplania z tych nowych kredytów, nie powinny mieć zwiększonego odpisu funduszu remontowego, żeby wystarczył on na spłatę rat kapitałowych i odsetek od kredytu.

Ustępująca Rada Nadzorcza nie podjęła już takiej uchwały, niech zrobi to już nowa Rada Nadzorcza wybrana przez Walne Zgromadzenie stwierdzili członkowie starej Rady.


 Jeśli chodzi o działalność inwestycyjną na dotychczasowych spotkaniach utarła się taka opinia, o nie opłacalności budowania mieszkań przez Spółdzielnię. Osiedle „Przylesie”, gdzie są już mieszkania wszystkie sprzedane, przyniesie naszej Spółdzielni kwotę od 3 do 3,5 mln. To jest pełny rok funduszu remontowego. To dlaczego mając takie możliwości nie mamy inwestować i budować skoro daje to odpowiednie przychody do Spółdzielni, które mogą być wydane i zagospodarowane na pokrycie funduszu remontowego albo na uzupełnienie stawki eksploatacyjnej. Jeżeli stawki nie dofinansujemy z tego źródła to trzeba podnieść koszt.

Nie prawdą jest, jakoby Spółdzielnia miała jakiekolwiek projekty i tworzyła projekty dogęszczania na siłę osiedla „Jagiellońska”. Zrobiono analizę możliwości dogęszczenia i ona jest. Czy ona kiedykolwiek przez nas czy przez naszych następców będzie wykorzystana nie wiem powiedział Prezes Rosiak. Powiedziano o tym na zebraniu i wywarło to burze protestów.

  W tym momencie Przewodniczący przerwał wypowiedź prezesowi i poprosił Komisję Wyborczą o odczytanie nazwisk kandydatów.

Pani Elżbieta Szymborska poinformowała, że członków obecnych na zebraniu jest 45 i odczytała listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej:
1. Babecki Alfred – „S” Zwycięstwa 4
2. Bac Anna – „J” Sowińskiego 12 – członek oczekujący
3. Barszczewska Edyta – „J” 3 –Maja 26
4. Borowska Jadwiga – „B” Warszawska 46
5. Cegiełka Irma – „J” Kr. Jadwigi 4
6. Foszner Elżbieta – „S” Siwińskiego 3
7. Gąsiorowski Janusz – „J” – Krasińskiego 75
8. Kacprowicz Magdalena – „S” – Husarska 13
9. Kaczański Marcin – Przylesie 5
10. Kaźmierczak Tadeusz –   „M”  Suwalna 3
11. Korycka Elwira –  ”S” Siwińskiego 1
12. Kotowski Wojciech – „J” Broniewskiego 4
13. Kowalski Ryszard – „S” Sobieskiego 15
14. Kurnicki Kazimierz – „J” Sowińskiego 13
15. Litwinek Marzena – „J” Broniewskiego 8
16. Majka-Janiak Ewa – „J” Ditricha 2
17. Michalski Roman – „S” Czarnieckiego 6
18. Paprocka-Kowalczyk Arleta – Przylesie 5
19. Pietras Jadwiga – „J” Hubala 5
20. Składnik Jerzy – „J” Norwid 14
21. Suś-Ryszkowsa Małgorzta – „J” Kr. Jadwigi 1B
22. Śliwa Krzysztof – „B” Słowackiego 23
23. Walesiak Wanda – S” Sobieskiego 29
24. Wichiciel Beata – „J” 3 Maja 33
25. Wyszomierski Szczepan – „J” Kr. Jadwigi 1
26. Żelazowski Marek – „S” Pałacowa 3


 Pani Joanna Bartoszewicz wnioskowała z sali, żeby osoby obecne na zebraniu wstały i przedstawiły swój program.

 Czym się chcą zajmować, czy były już w Radzie, czy kandydują po raz pierwszy byśmy dokonali świadomego wyboru na osoby, które tu są zakończyła pani Joanna Bartoszewicz.

 Z odczytanej listy na zebraniu obecni byli: Elżbieta Foszner, Tadeusz Kaźmierczak, Marzena Litwinek, Jerzy Składnik.

  Przewodniczący Prezydium Zebrania powiedział, że odbędzie się to przed głosowaniem do wyborów.

  Na sali pani Danuta Ulkie powiedziała, że jest jej przykro, że nie mogli przyjść na zebranie kandydaci z osiedla „Sobieskiego” są to osoby sprawdzone, możemy świadomie na nie głosować.


  Z sali pani Józefa Banach, czy ustawa zabrania obecności na zebraniu.


  Głos zabrała pani Halina Szymanowska C – 5145, która odniosła się do wypowiedzi z sali pani Danuty Ulkie, nie zgadzamy się z pani opinią żeby na tyle osób, pani była wyrazicielem super opinii, nas to nie przekonuje, my ich nie widzimy, to są osoby widmo. My nie zgadzamy się i nie przyjmujemy pani głosu zakończyła pani Szymanowska.


  Przewodniczący ponownie udzielił głosu Prezesowi Spółdzielni. Pojawiło się nowe zjawisko, czyli kłopoty z naborem nowych pracowników. Płace w Spółdzielni nigdy nie należały do atrakcyjnych. Osoby, które mieszkają w centrum Legionowa nie muszą jechać do Warszawy, mają blisko do pracy, zyskują dziennie 3 godziny.

Godziły się na płace zdecydowanie niższe niż na rynku warszawskim, a rekompensowały sobie to bliskością domu. W tej chwili, jeżeli potrzebujemy kogoś o konkretnych kwalifikacjach to zaczynamy tej osoby szukać poza granicami Legionowa i niestety dochodzi do sytuacji, że nowi pracownicy bez doświadczenia młodsi, zarabiają więcej niż pracownicy starsi z doświadczeniem. Ale mam nadzieję, że sobie z tym poradzimy.


   W 2007 roku średnio – miesięczny koszt eksploatacji podstawowej w rozliczeniu na m2 powierzchni użytkowej mieszkań wyniósł 3,32zł na m2.


  2007rok 2006r

Na osiedlu:
 „Jagiellońska” 3,23zł/m2 3,20zł/m2
 „Sobieskiego” 3,40zł/m2 3,49zł/m2
 „Batorego” 3,78zł/m2 3,72zł/m2
 „Młodych” 3,49zł/m2 3,70zł/m2
 „Przylesie” 3,91zł/m2 3,90zł/m2

 Jednoznacznie należy stwierdzić, że czy większe osiedle tym koszt jednostkowy mniejszy obciążający m2. Duży organizm gospodarczy ma łatwiejszą formę zaoszczędzenia, czy uzyskania tańszych usług.

  Dostawą ciepła do 98% zasobów mieszkaniowych jest PEC Legionowo. Pozostałe zasoby mieszkaniowe posiadają własne ogrzewanie gazowe.

 Wynik finansowy os „J”, „S” i „Młodych” był dodatni i wyniósł + 438 645,84zł, na osiedlu „Batory” był ujemny – 15 505,49zł w kotłowni gazowej – budynki detki + 56.227,17zł na „Przylesiu” – 34 444,13zł.

  Ogółem wynik finansowy był dodatni i wynosił 444 923,39zł. Po zakończeniu okresu obrachunkowego wystawia się informację wszystkim mieszkańcom i albo zwracamy nadpłatę albo żądamy dopłaty. Były budynki, które musiały dopłacić i takie które dostały zwroty.

 Budynek, który został ocieplony, wyremontowany ma dzisiaj zwroty, ten który tego nie ma musi dopłacić. Zgodnie z ustawą zrobiono rozliczenie jak gdyby tych należności na każdy budynek, które z tytułu nie remontowania tego budynku przysługują do tego funduszu remontowego.

  Koszty ogólne Spółdzielni spadły w porównaniu z rokiem 2006 o 6,71% ale wiąże się to z prowadzeniem inwestycji. Część kosztów ogólnych jest odpisywana w inwestycje, jak nie ma inwestycji to wszystkie są odpisywane w eksploatację i remonty.


 W ramach naszej sieci kablowej zainstalowanych było 6123 gniazd podstawowych.

Na osiedlu „Przylesie” nie ma telewizji kablowej, robimy analizę na doprowadzenie sygnału naszej telewizji do osiedla „Przylesie”. Zaczyna się to opłacać, koszty z tego tytułu są szacunkowe nie precyzyjne w granicach 600 – 700 tyś., ale po drodze idąc ulicą Zegrzyńska do ulicy Modlińskiej przesz ulicę Szkolną mamy po drodze inne osiedla i być może tam również będą chcieli nasz sygnał.

 Na osiedlu Przylesie zamontowano szlabany, które uniemożliwiają osobom z zewnątrz parkowanie, było to zrobione na wniosek Rady Osiedla.

 Ogółem wynik finansowy na GZM wynosi – 6 215,25zł

Zestawienie wyniku finansowego wynosi:

 Lp. Wyszczególnienie Wynik finansowy:
1 EKSPLOAACJA WŁAS. ZASOBÓW - 1 904 396,82
2 CO I CW WŁASNYCH ZASOBÓW -
3 DŹWIGI - 5 459,84
4 SOK 15 435,18
5 EKSPLOATACJA LOK. UŻYTKOWYCH 1 680 539,80
6 SSTP 43 825,99
7 LTV 41 043,10
8 WYWÓZ NIECZYSTOŚCI - 1 338,45
9 GAZ / LICZNIKI ZBIORCZE/ -
10 POZOSTAŁE KOSZTY EKSPLOATACYJNE 124,50
11 GARAŻE WŁASNOŚCIOWE 9 605,06
12 KOSZTY WODNY I KANALIZACYJNY -
13 KOSZTY UZDATNIANIA WODY -
14 SPRZEDAŻ POZOSTAŁA 23 761,14
15 KOSZTY OPERACJI FINANSOWYCH 348 009,66
16 SPRZEDAŻ WEWNĘTRZNA -
17 INTRENET 96 182,66
18 PARKINGI -9 880,10
19 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 22 284,01
20  KOSZTY LOK. UŻYTK. 58 294,85

  Stan członków Spółdzielni na 31.12.2007 r. wynosił 9 573 osoby oczekujących na mieszkanie było 448 osoby, czyli tych, którzy mają członkostwo a nie mają prawa do lokalu.


 Skreślono z rejestru członków Spółdzielni w 2007 roku 391 osób na ogół było to związane z wystąpieniem osób zbywających lokal śmierć członka 76 osób, ustanie członkostwa – wykluczenie, wykreślenie – 13 osób, wystąpienie członków oczekujących – 10 osób. Skreślenie członków dotyczyło zbycia prawa do lokali –292 osoby. Nie każdy kupujący lokal zostaje członkiem Spółdzielni, bo nie wszyscy maja taką wolę. Jaka jest różnica, członek Spółdzielni płaci mniejszy czynsz. Ten kto nie jest członkiem Spółdzielni płaci wyższy czynsz, ale też nie ma możliwości uczestniczenia w zebraniach nie ma możliwości być wybieranym i wybierać.

W roku 2007 w I kwartale Spółdzielnia podpisała z 24 członkami umowy notarialne o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego  przeniesienia jego własności na rzecz członka Spółdzielni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy C.K. Norwida 6B na osiedlu „Jagiellońska”. Lokale zostały w całości sfinansowane przez członków, z którymi Spółdzielnia podpisała umowy o budowę lokalu w 2006r.

Ostatecznie rozliczenie kosztów budowy inwestycji zostało dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej SMLW nr 56/06 z dnia 24.11.2006r. Cena 1 m2 p.u.m. wynosiła netto

3 068,12zł + 7% VAT-u. W 2007 roku kontynuowano budowę 2 budynków mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego i ul Dietricha. Wszystkie lokale 104 zostały sprzedane i podpisano umowy o budowę lokalu. Wstępny koszt budowy 1m2 p.u.m. ustalony został na około brutto

2 925zł. Ostatecznie rozliczenie kosztów budowy planowane jest w lipcu już przez nowa Radę Nadzorczą.


 Od końca lipca nie ma możliwości zasiedlenia lokali zwolnionych przez członków na postawie śmierci samotnej osoby, wyprowadzenia się eksmitowania danej osoby. Ustawodawca zrobił taki zapis, że można to zrobić tylko w formie ustanowienia odrębnej własności, nie możemy ustanowić własnościowego prawa do lokalu, a jeżeli grunt nie jest uregulowany to nie możemy ustanowić odrębnej własności.

Lokal musi stać, będziemy ponosili jego koszty do czasu uregulowania prawa stanu gruntu i wprowadzeniu w formie przetargowej nowego członka.

 Osoby zainteresowane stanem prawnym gruntów mogą uzyskać informacje u kierownika działu technicznego p. Marka Mazura.

Ustawodawca w nowelizacji wprowadził zasadę przez wielu kwestionowaną, że osoby posiadające lokatorskie prawo do lokalu za tak zwaną nominalną kwotę umorzenia, mogą stać się właścicielem tego lokalu. Podpisaliśmy 1300 umów z ludźmi ustanawiając własnościowe prawo do lokalu.

Pod koniec roku pojawiały się artykuły w prasie na podstawie analiz prawnych, że ta ustawa jest nie doskonała i pominięto jeden zapis, który powoduje, że te akty są nieważne.

 Jest kilkanaście osób, które poprosiły o ustanowienie własnościowego prawa do lokalu w formie materialnej i my coś takiego robimy za każdym razem informując, że jeżeli nie zamierzają wykonywać dyspozycji tym lokalem o najbliższym czasie to nie jest opłacalne ustanowienie własnościowego prawa do lokalu w formie aktu notarialnego, albowiem w tych budynkach gdzie są uregulowane stany prawne w ciągu kilku miesięcy będą mogli według cen ustalonych w ustawie dokonać odrębną własność, nie potrzebne będą płacili notariuszowi za ten pierwszy akt notarialny. Pobiera za to 750zł, ale i to jest i tak mniej niż w Warszawie. Wielkiego zainteresowania nie ma.


 Spadki po zmarłych bezpotomnie, dotychczas postanowieniem Sądu to skarb Państwa dziedziczył prawo do tego lokalu.

W tej chwili te prawa przysługują Gminie i ona tym mieszkaniem może dysponować.

Nie można w Spółdzielni uzyskać mieszkania z tzw. odzysku Wnioski o przekształcenie prawa do lokalu z lokatorskiego na własnościowe złożyło 1420 osób. – członków Spółdzielni. Są to też wnioski osób zadłużonych.

Osoba, która nie reguluje zaległości wobec Spółdzielni nie może uzyskać własnościowego prawa do lokalu, czy odrębnej własności.


 Na os Batory, które miało najwcześniej uregulowane stany prawne do gruntów ponad 80 osób na około 500 mieszkań zażądało wyodrębnienia własności przy czym zdarzają się takie przypadki, że notariusz przygotował akt notarialny, ale osoba zainteresowana nie podpisała go, wolno jej, ale są to koszty za darmo. W Legionowie jedyna kancelaria, która to robi to notariusz Ruszkowski.


  Na temat spraw technicznych i związanych z termomodernizacją Prezes Szymon Rosiak poprosił Prezesa spraw technicznych Stanisława Ozdarskiego.

 Przedstawił budynki, które rozpoczęliśmy w zeszłym roku, kontynuujemy bądź są już zakończone.

Na osiedlu „Jagiellońska” blok 47 wartość robót 830 tyś w zaokrągleniu.

blok 46 – 807 tyś
blok 70 – 832 tyś
blok 44 – 834 tyś
blok 72 – 838 tyś
blok 71 – 835 tyś
blok 28 – 898 tyś
blok 45 – 841 tyś

 Wartość tych robót na os „Jagiellońska” 6 700tyś zł.

Spółdzielnia podpisała kredyt na kolejne 12 budynków do docieplenia.

os „Batory”         - blok nr 5   - 347 tyś zł
os „Jagiellońska” - blok nr 32  - 984 tyś zł
os „Jagiellońska” - blok nr 13  - 440 tyś zł
os „Batory”         - blok nr 6   - 347 tyś zł
os „Jagiellońska” - blok nr 10  - 479 tyś zł
os „Jagiellońska” - blok nr 11  - 470 tyś zł
os „Jagiellońska” - blok nr 7   - 479 tyś zł
os „Jagiellońska” - blok nr 40  - 984 tyś zł
os „Jagiellońska” - blok nr 37  - 984 tyś zł
os „Sobieskiego”  - blok nr 414 - 166 tyś zł
os „Sobieskiego”  - blok nr 503 - 254 tyś zł
os „Sobieskiego”  - blok nr 502 - 181 tyś zł

 Wartość tych robót tj. 6 127 tyś

Dlaczego akurat taka kolejność, sporządzono harmonogram dociepleń budynków gdzie kryterium do ocieplenia to było: wskaźnik sezonowego zużycia ciepła, przecieki, zagrzybienia i ubytki w elewacji. Zakończył Prezes Stanisław Ozdarski.


 Przewodniczący Prezydium Zebrania ogłosił 15-o minutową przerwę.

Po przerwie pani Wanda Włastowska zapytała czy mieszkańcy, którzy jeszcze nie złożyli wniosku o wyodrębnienie własności powinni już składać czy czekać aż to prawo własności do końca zostanie załatwione. Czy jest na to jakiś czas.

 Nie ma to znaczenia kiedykolwiek zostanie złożone to zostanie załatwione, nie ma terminów. Jeżeli jest stan prawny uregulowany a wniosek jest złożony to Zarząd na obowiązek w ciągu 3-ch m-cy stanąć do aktu. Po stronie mieszkańca nie ma żadnego terminu można w każdej chwili złożyć i w każdej chwili będzie to uwzględnione powiedział Prezes Szymon Rosiak.

  Pani Włastowska zapytała czy w bloku, który ma wspólną księgę wieczystą a mieszka się w takim bloku to czy trzeba czekać czy składać wniosek.


 Prezes odpowiedział, że może czekać ale może już złożyć wniosek będzie prościej.


  Ad 6 Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni:
? z wykonania uchwał przyjętych na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 19.05.2007 i 24.11.2007r.


 Prezes Szymon Rosiak powiedział, że nie będzie czytał o uchwałach, które dotyczyły wykluczeń ze Spółdzielni bo są to sprawy indywidualne jest to uchwała nr 1/07 i nr 2/07 i  10/07


 Uchwała nr 03/07 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdana Zarządu SML-W w Legionowie z    działalności w 2006r.

 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za było 42 głosy, głosów przeciwnik brak.

Uchwała nie wymagała podjęcia czynności wykonawczych.

  Uchwała nr 04/07 -

 W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie z działalności za okres od dnia 11.06.2006r. do dnia 19.05.2007r.


 Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za były 43głosy, przeciw był 1 głos.

Uchwała nie wymagała podjęcia czynności wykonawczych.

  Uchwała nr 05/07 –

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2006


 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za było 45 głosów, głosów przeciw brak.

Uchwała nie wymagała podjęcia czynności wykonawczych.


 Uchwała nr 06/07 –

W sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu SML-W w Legionowie za rok 2006


 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Zebranie Przedstawicieli udzieliło absolutorium członkom Zarządu za 2006 rok.

? Prezes Zarządu Pan Szymon Rosiak:
za było 47 głosów, głosów przeciwnych brak.

? V- ce Prezes Zarządu Pan Stanisław Ozdarski:
za było 43 głosów, głosów przeciwnych brak.

? V-ce Prezes Zarządu Pan Piotr Ćwikliński:
za było 39 głosów, głosów przeciwnych brak.

Uchwała nie wymagała podjęcia czynności wykonawczych.


 Uchwała Nr 07/07 –

W sprawie oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.


 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za podjęciem było 45 głosów, głosów przeciwnych brak.

Zebranie Przedstawicieli upoważniło Zarząd Spółdzielni do zaciągania zobowiązań kredytowych w imieniu Spółdzielni do łącznej kwoty 80 mln zł.

W ramach powyższej kwoty, Zarząd Spółdzielni zaciągnął:

? W Bank PKO S.A. kredyt odnawialny w rachunku bieżącym do kwoty nie przekraczającej 2 mln zł na spłatę bieżących zobowiązań („co”, opłaty względem Urzędu Skarbowego, podatki wobec Gminy). Na dzień 31.12.2007r. SML-W nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym.

? W Banku Gospodarstwa Krajowego – Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, kredyt w wysokości 9 455 654,16zł na budowę mieszkań lokatorskich (Osiedle „Przylesie” w Jabłonnie).


 Uchwała nr 08/07 –

W sprawie upoważnienia Zarządu SML-W do zbycia nieruchomości


 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za podjęciem było 45 głosów, głosów przeciwnych brak.

Zebranie Przedstawicieli upoważniło Zarząd SML-W  do zbycia nieruchomości położonej na terenie m. Legionowa – Osiedle „Sobieskiego”, o pow. 85,00m2, oznaczonej nr ew. 152/1, obręb 66, na rzecz ECO Life Polska Sp. z o.o. w Legionowie ul. Mieszka I 25.

Sprawa w toku.


 Uchwała nr 09/07 –

W sprawie upoważnienia Zarządu SML-W do zbycia nieruchomości


 Uchwałę pojęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za podjęciem było 46 głosów, głosów przeciwnych brak.

Zebranie Przedstawicieli upoważniło Zarząd SML-W do zbycia nieruchomości położonej w Jabłonnie przy ul. Przylesie 3c, oznaczonej jako działka nr ew. 1452/33, pow. 753m2 (WAIL/00042685/4) wraz z budynkiem Stacji Uzdatniania Wody oraz urządzeniami technicznymi znajdującymi się w tym budynku.

Sprawa w toku.


 Uchwała Nr 11/07 –

W sprawie przyjęcia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego dot. Lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2004.r


 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za podjęciem było 40 głosów, jeden głos był przeciw.

Zebranie Przedstawicieli przyjęło następujące wnioski:

Wniosek nr 1

„Usunąć wykazane w protokole lustracji mankamenty w postanowieniach statutu”

W wyniku wprowadzonych zmian Ustawą z dnia 14.06.2007r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, realizacja wniosku stała się nie aktualna (dot. zebrań grup członkowski).

Wniosek nr 2

„Dokonać analizy unormowań wewnętrznych o charakterze regulaminowym celem dostosowania do aktualnego statutu i przepisów prawa obowiązujących Spółdzielnię”

Realizacja w toku.

Wniosek nr 3

„Usunąć wykazane w protokole z przeglądu zasobów mieszkaniowych usterki w ich stanie technicznym”

Wskazane usterki zostały usunięte.

Wniosek nr 4

„Dokonać analizy sytuacji finansowej gzm pod kątem bieżącego finansowania kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych opłatami wnoszonymi przez użytkowników lokali i pozostałymi przychodami tej gospodarki oraz sukcesywnego pokrycia powstałego w latach poprzednich niedoboru w gzm”.

Wniosek realizowany.


 Uchwała Nr 12/07 –

W sprawie upoważnienie Zarządu Spółdzielni do wystąpienia z organizacji gospodarczej i zbycia akcji „TU Filar S.A.”

  Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów. Za podjęciem było 41 głosów, głosów przeciwnych brak.

Zebranie Przedstawicieli upoważniło Zarząd Spółdzielni do wystąpienia Spółdzielni jako akcjonariusza z TU Filar S.A. z/s w Szczecinie i zbycia na rzecz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z/s w Łodzi (większościowy akcjonariusz Spółki TU Filar S.A.) posiadanych przez SML-W 100 akcji za cenę wynegocjowaną, nie niższą niż 228,00zł za każdą akcję.

W dniu 24.07.2007r. została podpisana Umowa sprzedaży akcji. SML-W zbyła akcje za kwotę 22.800,00zł


 Uchwała Nr 13/07 –

W sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do wystąpienia z organizacji gospodarczej i zbycia udziałów


 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów. Za podjęciem było 42 głosy, głosów przeciwnych brak.

Zebranie Przedstawicieli upoważniło Zarząd Spółdzielni do wystąpienia Spółdzielni jako Wspólnika z Jabłonowskiej Spółki Budowlanej Sp. z o.o. z/s w Jabłonnie, ul. Przylesie 3 i zbycia 200 udziałów za cenę nie niższą niż wartość nominalna udziałów.

Do dnia dzisiejszego nie zawarto umowy zbycia tych udziałów. Współudziałowiec Spółki wyprowadza tę spółkę na prostą. W momencie kiedy będzie alfdj  od obciążeń wtedy powiedział że wystąpi z ofertą. Czekamy na oferty z zewnątrz, nie wypływają.


 Zebranie Przedstawicieli w dniu 24.11.2007r. podjęło 10 uchwał. Ich realizacja przedstawia się następująco:


 Uchwała Nr 01/07 –

W sprawie zmian w Statucie Spółdzielni


 Zmiany do statutu podjęto w głosowaniu jawnym, większością głosów 2/3 oddanych głosów. Uchwalone zmiany stanowiły załącznik Nr 1 do uchwały jw. podjętej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

Zgodnie z wnioskiem wysłanym do Sądu w dni 31.12.2007r. za potwierdzeniem odbioru, uchwalone zmiany zostały wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym Nr 0000153719 na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Postanowienie z dnia 06.02.2008r. sygn. Sprawy WA.XIV NS REJ. KRS/000590/08/418.


 Uchwała Nr 02/07 –

W sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu SML-W


 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za podjęciem było 45 głosów, jedna osoba była przeciwna.

Tekst jednolity wysłano do Sądu w dniu 31.12.2007r. poświadczeniem odbioru. Poświadczony 1 egz. Statutu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, został wydany przez Sąd w wyznaczonym terminie tj. w dniu 03.03.2008r.


 Uchwała Nr 03/07 –

 w sprawie uchwalenia głównych kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni do 31.12.2015r.


 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za podjęciem było 42 głosy, głosów przeciwnych brak.

Zebranie Przedstawicieli wytyczyło kierunki działalności gospodarczej określone w Statucie a sprzyjające zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków oraz innych potrzeb w zależności od sytuacji rynkowe i zobowiązało Zarząd do dywersyfikacji kierunków działalności gospodarczej a w szczególności rozwijania poszczególnych rodzajów działalności dot. prac remontowo – modernizacyjnych, rozwoju usług świadczonych na rzecz członków i osób nie będących członkami, prowadzenia inwestycji, porządkowania stanu prawnego gruntów, poprawy ściągalności opłat z tyt. Korzystania z lokali spółdzielczych oraz rozwiązania problemu rodzin z orzeczonymi wyrokami o eksmisji, poprawy sprawności obsługi członków Spółdzielni, pozyskania środków Unii Europejskiej na dofinansowanie m.in. programu rewitalizacji obszarów miejskich.

Realizacja ciągła.


 Uchwała Nr 04/07 –

W sprawie podziału funduszu remontowego


 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za podjęciem były 42 głosy, głosów przeciwnych brak.

Zebranie Przedstawicieli zobowiązało Zarząd do realizacji postanowień Ustawy z dnia 14.06.2007r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych ustaw w zakresie podziału funduszu remontowego.

Realizacja ciągła.


 Uchwała Nr 05/07 –

W sprawie rozliczenia wolnych środków uzyskanych z tytułu zwiększenia wartości gruntów na osiedlu „Przylesie” w Jabłonnie.


 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za podjęciem było 42 głosy, głosów przeciwnych brak.

Operat szacunkowy z dn. 07.03.2007r. ujawnił, że powstała różnica między dotychczasowych wartością gruntów na osiedlu „Przylesie” w Jabłonnie przeznaczonych pod zabudowę budynków mieszkalnych 7-12 a ich wartością wg ceny rynkowej. Zwiększenie wartości tych gruntów dało kwotę 2 972 701,20zł.

Zgodnie z uchwałą środki finansowe w kwocie zł 1 562 284,31 przeznaczono na zwiększenie funduszu zasobowego Spółdzielni a pozostałą część w kwocie 1 410 416,89zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego nieruchomości za rok 2006.


 Uchwała Nr 06/07 –

W sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do przystąpienia do organizacji samorządu gospodarczego


 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za przyjęciem były 44 głosy, jedna osoba była przeciwna.

Zebranie Przedstawicieli upoważniło Zarząd do przystąpienia do organizacji samorządu gospodarczego o charakterze ogólnopolskim:

? Izby gospodarczej zrzeszającej spółdzielnie mieszkaniowe i/lub zarządców nieruchomości,

? Związku Pracodawców „Lewiatan”

Sprawa otwarta. W środowisku spółdzielczym jest duży konflikt na temat przystępowania do tego typu organizacji. SML-W oczekuje na wypowiedzenie się spółdzielni, do której organizacji należałoby przystąpić.

Niestety rozmyło się to, bo nie było zgodności co do zasad wprowadzenia. Myśmy się w to nie włączyli.

Wczoraj do Spółdzielni wpłynęło przesłanie Krajowej Rady Spółdzielczej do Komisji Europejskiej, ponieważ Przedsiębiorstwa Kapitałowo i nie tylko w Polsce ale i na terenie Unii Europejskiej wystąpiły do Komisarza ds. Konkurencji z wnioskiem o obciążenie podatkami całej spółdzielności w Unii Europejskiej argumentując, że spółdzielność pracując na rzecz swoich członków nie generuje zysków i nie płaci z tego tytułu podatku dochodowego bo tak jest w całej Unii. Ich zdaniem jest to przejaw nieuczciwej konkurencji, bo przedsiębiorstwa kapitałowe już nie mogą konkurować na tym rynku usług, bo te usługi spółdzielcze są zawsze tańsze po kosztach własnych. Krajowa Rada Spółdzielczości poprosiła o wyłożenie do publicznej wiadomości te listy i zachęcić do ich podpisywania.


 Uchwała Nr 07/07 –

W sprawie rozpatrzenia odwołań od Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni nr 13/07 w sprawie obciążenia kosztami dźwigów.


 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za podjęciem były 44 głosy, jedna osoba była przeciwna.

Zebranie Przedstawicieli postanowiło utrzymać w mocy Uchwałę Rady Nadzorczej nr 13/07 z dnia 21.03.2007r. w sprawie obciążenia kosztami dźwigów.


Uchwała nr 08/07 –

W sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zbycia nieruchomości


 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za podjęciem było 42 głosy, głosów przeciwnych brak.

Zebranie Przedstawicieli upoważniło Zarząd SMLW do zbycia nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Sobieskiego 47, oznaczonej jako działka nr ew. 133, obręb 66, o pow. 5297m2 (WA1L/00046005/2) wraz z budynkiem Sądu Rejonowego oraz komunikacją

(parking, podjazd, chodnik).


 Uchwała nr 09/07 –

W sprawie upoważnienia zarządu Spółdzielni do zbycia nieruchomości


 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za podjęciem były 43 głosy, jedna osoba była przeciw.

Zebranie Przedstawicieli upoważniło Zarząd SMLW do zbycia nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Sobieskiego 47 A, oznaczonej jako działka nr ew. 137, obręb 66, o pow. 4656m2 (WA1L/00046005/2) wraz z budynkiem użytkowym (biura SMLW i lokale usługowe) oraz komunikacja (Parking) z zapleczem administracji.

Sprawa w toku.


 Uchwała nr 10/07 –

W sprawie zmiany uchwały nr 04/07 Zebrania Przedstawicieli z dnia 24.11.2007r.


 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za podjęciem było 45 głosów, głosów przeciwnych brak.

Zebranie Przedstawicieli dokonało zmiany w treści § 1 pkt 3 uchwały nr 04/07 Zebrania Przedstawicieli z dnia 24.11.2007r. Zmiana polegała na korekcie daty. Było: 31.12.1994r Zmieniono na 31.12.1995r

Realizacja ciągła.


  Ad 7  Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności na kadencje 2005/2008r.


 Przewodniczący Prezydium Zebrania pan Jerzy Składnik poprosił o złożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej 2005/2008.


 Pani Danuta Ulkie powiedziała, że sprawozdanie przekaże w sposób jak najbardziej skróconym.


 Zebranie Przedstawicieli Członków SML-W w Legionowie w dniu 11.06.05r. dokonało wyboru 15 osobowej Rady Nadzorczej na kadencję 2005/2008. Po ukonstytuowaniu, skład Rady przestawiał się następująco:

Przewodniczący  - Jerzy Pardej
Z-ca przewodniczącego - Mieczysław Żuławnik
Z-ca Przewodniczącego  - Maciej Małkiewicz
Sekretarz   - Tamara Cesarz
Członkowie   - Wanda Misterkiewicz
Danuta Ulkie
Tadeusz Kaźmierczak
Maria Dziubińska
Marian Tulin
Jolanta Wereszczyńska
Mściaław Wójowicz
Jerzy Składnik
Elżbieta Foszner
Marzena Litwinek
Jadwiga Borowska


 Podczas 3. letniej kadencji, Rada Nadzorcza działała w nie zmienionym składzie.

 Dla sprawniejszego wykonywania swoich zadań statutowych w. in. w zakresie  nadzoru i kontroli działalności SML-W, działalności inwestycyjnej, gospodarki finansowej i zasobami mieszkaniowymi, zgodnie z przepisami Statutu Spółdzielni, w ramach Rady Nadzorczej działały następujące komisje stałe: Rewizyjna, Inwestycyjna, oraz Społeczno – Samorządowa i GZM. Ww. Komisje mające charakter pomocniczy dla pracy Rady, w ramach swoich planów pracy odbywały odrębne posiedzenia robocze.

Prace Komisji poświęcone były przeglądom realizacji nowych inwestycji pod względem postępu i terminu wykonywanych prac budowlanych, analizie zadłużeń na lokalach mieszkalnych i użytkowych, rozpatrywaniu i opiniowaniu wniosków Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni.


  W okresie sprawozdawczym 2005/2008 Rada Nadzorcza odbyła 33. posiedzenia plenarne oraz 5 posiedzeń Prezydium, podczas których omawiano organizację pracy Rady Nadzorczej na najbliższy okres. Podejmowano również niezbędne ustalenia dla realizacji swoich statutowych obowiązków. W posiedzeniach Rady na zaproszenie Przewodniczącego , uczestniczyli członkowie Zarządu Spółdzielni, Główny Księgowy oraz pracownicy merytorycznie związani z omawianymi sprawami.

Na 15. członków Rady Nadzorczej, średnia obecność w posiedzeniach plenarnych wynosiła odpowiednio:
? w pierwszym roku kadencji 95,4%
? w drugim roku kadencji 92,7%
? w trzecim roku kadencji 92,2%

W wyniku rozpatrywanych spraw przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni, Rada Nadzorcza na mocy uprawnień wynikających z § 36 Statutu, podjęła w okresie sprawozdawczym 123. uchwały.

Pani Danuta Ulkie powiedziała, że osoby zainteresowane treścią uchwał, których było bardzo dużo można się z nimi zapoznać w dziale organizacyjnym Spółdzielni.


 Uwzględniając obowiązek wynikający z art. 91 §1 i § 11, w okresie sprawozdawczym Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP przeprowadził trzy badania lustracyjne.

1. Zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej Nr 22/04 z dn. 15.04.2004r i 54/04 z dn. 25.11.2004r. Związek Rewizyjny w okresie od 18.05.05r do 27.07.05r. przeprowadził lustrację problemową obejmującą : działalność inwestycyjną Spółdzielni w okresie od 01.01. do 31.12.2003r.

Przedmiotem badań objęto m. in. podstawy prawne i organizacyjne działalności inwestycyjnej Spółdzielni, potrzeby mieszkaniowe, sprawy terenowo – prawne, przygotowanie, realizację inwestycji oraz jej nadzór inwestorski, finansowanie inwestycji i rozliczanie jej kosztów.

Na tle ustaleń zawartych w protokole lustracji oraz dokonanej oceny przeprowadzonej lustracji, Związek Rewizyjny w liście polustracyjnym z dnia 22.09.2005r. sformułował trzy wnioski skierowane do organów samorządowych n. Spółdzielni. Rada Nadzorcza przedstawiła wnioski Zebraniu Przedstawicieli w dniu 10.06.06r. Ponieważ wnioski zostały już zrealizowane, Zebranie Przedstawicieli podjęło w tym zakresie uchwałę nr 10/06 stwierdzając, że przyjęcie ich w zaproponowanym brzmieniu stało się bezprzedmiotowe.

2. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Nr 19/05 z dnia 09.06.2006r. Związek Rewizyjny w dniach od 7.11.05r. do 20.03.2006r. przeprowadził lustrację pełną działalności SML-W z okres od 01.01.2002r. do 31.12.2004r.

Przedmiotem lustracji objęto następujące zagadnienia: organizacja Spółdzielni, stan prawny gruntów, sprawy członkowsko – mieszkaniowe, działalność inwestycyjną, gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, gospodarkę remontową i finansową oraz ocenę realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dn. 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych. W ramach powyższej lustracji, zbadane zostały zagadnienia poruszone w korespondencji adresowej do Związku Rewizyjnego przez członka Spółdzielni.

Na tle ustaleń zawartych protokole lustracji oraz dokonanej oceny przeprowadzonej lustracji, Związek Rewizyjny w liście polustracyjnym z dnia 08.05.2006r. sformułował cztery wnioski, które Rada Nadzorcza przedstawiła Zebraniu Przedstawicieli w dniu 19.05.2007r. Zebranie Przedstawicieli Uchwałą nr 11/07 przyjęło wnioski i zobowiązało Zarząd do ich realizacji.

Ze względu na konieczność rozliczenia się z członkami Spółdzielni – zgodnie z wystąpieniem Zarządu – w toku przeprowadzonej lustracji ustawowej zbadano prawidłowość rozliczenia inwestycji budowy mieszkań lokatorski na Os. „Przylesie” w Jabłonnie. (bud. 1-5, 200 mieszkań + lokal użytkowy). Ustalenia lustracji zostały dokonane w odrębnym protokole. Lustracja wykazała poprawność działania Spółdzielni w zakresie objętym lustracją. Na podstawie tych badań, Związek Rewizyjny nie miał podstaw do sformułowania wniosków polustracyjnych.

3. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 03/07 z dn. 17.01.2007r., Związek Rewizyjny w okresie od 21.05. do 08.10.07r. przeprowadził lustrację działalności Spółdzielni dot. zrealizowanego zadania inwestycyjnego przy ul. Norwida 6B, kontynuacji realizacji inwestycji obejmującej 26 domów jednorodzinnych na os. „Przylesie” w Jabłonnie i dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego/ Dietricha w Legionowie oraz prac przygotowawczych do realizacji 6 budynków wielorodzinnych na os. „Przylesie” w Jabłonnie.

Badania lustracyjne nie wykazały nieprawidłowości działań Spółdzielni w sposobie prowadzenia procesu inwestycyjnego. Działania inwestycyjne objęte lustracją prowadzone były prawidłowo. Związek Rewizyjny w swoim liście polustracyjnym z dnia 17.10.2007r. nie sformułował żadnych wniosków i zaleceń.

W okresie sprawozdawczym 2005/2008 Rada rozpatrywała wnioski Zarządu o pozbawienie członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni w stosunku do osób, które nagminnie uchylają się od wnoszenia opłat za zajmowane lokale mieszkalne. W większości powodem powstałych zadłużeń były zdarzenia losowe jak utrata pracy, trudności w jej znalezieniu, kłopoty finansowe w związku z podjęciem nietrafionej działalności gospodarczej, ja również trudności poradzenia sobie z zaistniałej sytuacji życiowej. Bywało i tak, że próby uregulowania długu podejmowane były w momencie gdy Zarząd skierował Rady wniosek o wykluczeniu.

W okresie sprawozdawczym wykluczono 23. osoby, w stosunku do jednej osoby dokonano wykreślenia. Z uwagi na spłacenie zadłużenia, Rada oddaliła siedem wniosków Zarządu.

W celu umożliwienia członkom Spółdzielni bezpośredniego kontaktu z Radą Nadzorczą, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, w siedzibie Zarządu były pełnione dyżury przez dwóch członków Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym 2005/2008, na dyżury stawiło się 14. członków Spółdzielni – podnoszono sprawy związane bezpośrednio ze swoim miejscem zamieszkania. Sprawy wymagające dalszych rozstrzygnięć, zostały przekazane do załatwienia wg kompetencji do Zarządu.

Niezależnie od powyższego, do Rady Nadzorczej były kierowane zapytania i skargi w formie pisemnej. Na każde z tych pism, Rada udzielała każdorazowo odpowiedzi.


 Zarząd Spółdzielni

W okresie sprawozdawczym 2007/2008 działalnością SML-W kierował Zarząd w składzie:
? Szymon Rosiak - Prezes Zarządu
? Stanisław Ozdarski - V-ce Prezes Zarządu
? Marek Petrykowski - V-ce Prezes Zarządu


 Rady Osiedla

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Rad Osiedli, których członkowie angażowali się w sprawy związane z danym osiedlem.

Rady Osiedli czynnie uczestniczyły w opracowaniu planów remontów swoich osiedli. Przy współudziale Administracji Osiedli organizowano imprezy świąteczne dla osób samotnych.

Rady Osiedli zajmowały się również sprawami członków Spółdzielni zalegających z opłatami eksploatacyjnymi za zajmowane lokale. Przeprowadzane rozmowy wyjaśniające w wielu przypadkach okazały się skuteczne. W miarę posiadanych możliwości, członkowie Rad organizowali pomoc rzeczową dla członków znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Do spraw, którymi zajmowały się również rady osiedli należy zaliczyć sprawy porządkowe i bezpieczeństwa na osiedlach oraz podejmowane działania w celu rozwiązywania konfliktów między mieszkańcami.

Powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 13.05.2008 r.

Na tym pani Danuta Ulkie zakończyła swoje wystąpienie.


 Ad 8 Główne kierunki polityki Spółdzielni na rok 2008


 O omówienie tego punktu Przewodniczący Prezydium Zebrania poprosił Prezesa Spółdzielni Szymona Rosiaka.

Nie przedstawiamy propozycji podjęcia uchwały kierunkowej ponieważ kilka lat temu Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę kierunkową nr 9, która obowiązywała przez wiele lat, a w zeszłym roku podjęto uchwałę nr 3, która ma zakreślone kierunki rozwoju Spółdzielni do 2015r. Z tej uchwały wynika, że Spółdzielnia ma prowadzić aktywną działalność gospodarczą, która będzie zmierzała do ograniczenia wzrostu kosztów utrzymania mieszkań i do ochrony socjalnej.

Zebranie dało między innymi dyspozycje do kontynuowania inwestycji na Przylesiu, na osiedlu Listopadowa II, oraz na terenie Legionowa w miejscu dawnego ANAT-u i tę inwestycję być może rozpoczniemy w tym roku, jeśli przetarg ogłoszony przez Spółdzielnię wyłoni wykonawcę.

Jest również zgoda do wspólnego razem z PSS Społem realizowania programu inwestycyjnego polegającego na rozbudowie obiektów handlowych i mieszkalnych na działkach stanowiących własność PSS Społem.

PSS Społem dysponuje nieruchomościami na ulicy Sienkiewicza gdzie znajdują się ich biura w takim starym budynku, będą dysponowali prawem odrębnej własności do swoich pawilonów handlowych, które mieszczą się na osiedlu „Jagiellońska” i Zarząd PSS zaproponował, żeby Spółdzielnia wspólnie z PSS zrealizowała inwestycję na miejscach tych nieruchomości PSS.

Wyznaczyli Spółdzielnię Mieszkaniową jako tą instytucję, która ich nie oszuka i nie ograbi.

Zbudowaliśmy system prawny nieruchomości i planistykę, ustaliliśmy z PSS że przystąpimy do tej realizacji jeśli zostanie zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego. Stosowane wnioski PSS złożył.

Jesienią będą ustalane zasady prowadzenia takiej inwestycji, jeśli te zasady będą dla nas korzystne, to będziemy to kontynuować.

 Mieliśmy również zalecenia do wprowadzenia nowego systemu informatycznego i standardów systemu zarządzania ISO.

 Wynajęliśmy firmę UNISOFT, która była liderem w rozwiązywaniu systemów informatycznych dla spółdzielczości mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych, PEC-ów, wodociągów.

 Zaproponowano nam zintegrowany system informatyczny, bardzo nowoczesny, zaczęliśmy go wdrażać i już prawie dwa lata to robimy. W tej chwili występujemy do tej firmy o zerwanie umowy i o odszkodowanie. Naszym zdaniem ich system nie przystaje do naszej Spółdzielni.

Myślałem, że być może to leży wina po naszej stronie, ale jednoznaczne stanowisko jest takie, że jest to wina po stronie firmy.

Stawiamy im warunek, że albo to szybko wdrążą, albo im dziękujemy i będziemy żądać odszkodowania.

Jeśli nie będzie systemu informatycznego, wprowadzenie systemu zarządzania jakością ISO jest bezprzedmiotowe.


  Bank PEKAO S.A. zapytał nas nieoficjalnie co by było gdyby oni opuścili placówkę w naszym budynku. Podaliśmy im nasze warunki, że gdyby się wyprowadzili a nasi członkowie musieliby chodzić poza Osiedle to zrywamy z nimi umowę. Poszukają lokalu na terenie naszych osiedli. Może się okazać, że wtedy zaproponują nam, że ten lokal opuszczą. Jeżeli nie wyprowadzą się z osiedla to my nie zerwiemy z nimi umowy a ten lokal przeznaczymy dla naszych pracowników, którzy są w różnych punktach rozrzuceni, nie mówię tu o administracji, mówię o dziale technicznym, BHP, Ciepłowniku.

 Stworzymy wtedy punkt obsługi klienta, na tym zakończył swoją wypowiedz pan Szymon Rosiak.

  Ad 9  Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

 Przewodniczący Prezydium Zebrania pan Jerzy Składnik podziękował za wystąpienie Prezesowi Zarządu i poprosił Komisję Mandatowo – Skrutacyjnej o odczytanie protokołu.

Protokół

 z czynności i posiedzenia

KOMISJI  MANDATOWO – SKRUTACYJNEJ


 Z Części II Walnego Zgromadzenia Członków SML-W w Legionowie odbytego w dniu 14.06.2008r.


 Zebrani dokonali wyboru Komisji w składzie:
1 Teresa Składnik
2 Jadwiga Jakubiak
3 Janina Zgodzińska


 Komisja ukonstytuowała się następująco:
1 Przewodnicząca  Teresa Składnik
2 Sekretarz  Janina Zgodzińska
3 Członek  Jadwiga Jakubik


 Komisja dokonała sprawdzenia listy obecności członków SML-W w Legionowie na Części II Walnego Zgromadzenia oraz zadbała o ważność mandatów.


 Członków Części II obecnych jest na zebraniu 45 na przewidzianych 2221

Zgodnie z §28 ust. 2 Statutu Spółdzielni, który mówi, że Walne Zgromadzenia jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdziła prawidłowość obrad.

Część II Walnego Zgromadzenia została zwołana prawidłowo i jest zdolna do podejmowania prawomocnych uchwał.


 Na tym protokół zakończono i podpisano.


 Przewodniczący Prezydium podziękował za odczytanie protokółu.


 Ad 10  Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2008/2011


 Przewodniczący poprosił o rozdanie kart wyborczych do głosowania.

Pani mecenas poprosiła aby przy rozdawaniu kart, zebrani okazywali swoje mandaty.

Następnie pan Jerzy Składnik przypominał zasady głosowania wg § 34  ust. 12 do 16 :


 12. wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności komisji mandatowo – skrutacyjnej poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

13. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.

14. Głos jest nieważny, jeżeli:

a) karta zawiera większą liczbę nazwisk niż lista sporządzona przez Zarząd,

b) karta wyborcza jest przekreślona,

c) karta zawiera więcej nazwisk nie skreślonych niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej.

15. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja mandatowo – skrutacyjna każdej części Walnego Zgromadzenia, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.

16. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów licząc łącznie wyniki głosowania na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.


 i poprosił o zadawanie pytań.


 Pani mecenas zabrała głos i powiedziała, że na Kartach wyborczych jest 26 kandydatur. Członków Rady Nadzorczej ma być 15.

Musimy co najmniej skreślić 11 osób. Skreślamy nazwisko tej osoby na którą nie chcemy głosować.

  Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne  kadencje Rady Nadzorczej.

  Na sali obecna była pani Foszner Elżbieta, która kandyduje na członka Rady Nadzorczej z osiedla „Sobieskiego” – blok 401. Powiedziała, że była członkiem ustępującej Rady Nadzorczej, pracowała w komisji społeczno – samorządowej, po ewentualnym wyborze będę się tymi sprawami nadal zajmowała. Z wykształcenia jestem pedagogiem.


  Głos zabrała pani Joanna Bartoszewicz, która poprosiła obecną na sali kandydatkę do Rady Nadzorczej panią Litwinek, o zreferowanie czym się dotychczas w Radzie Nadzorczej zajmowała, bo jest Pani  kandydatką na drugą kadencję.

Dlaczego mimo moich starań jako członka Rady Osiedla, usiłowałam przeczytać sprawozdanie finansowe z działalności fundacji i do kwietnia nie miałam takiej możliwości. W dniu dzisiejszym przed zebraniem dowiedziałam się, że mogę już to sprawozdanie przeczytać.

Fundacja POMOST głosami 39 osób powołana na Zebraniu Przedstawicieli w czerwcu 2006r. Od tej pory ja członek Rady Osiedla i pani Karolina Elbanowska usiłowałyśmy dowiedzieć się czym zajmuje się ta Fundacja, na którą Spółdzielnia wyłożyła 50tyś zł. Na Radę Osiedla przyszła na pierwsze zebranie pani Barbara Sawczuk, która w tej organizacji też działa. Nie wiedzieliśmy się dokładnie czym ta FUNDACJA się zajmuje. Natomiast odbiło to się w „Miejscowej Gazecie”, gdzie opisano jakąś niesamowitą awanturę, która rzekomo odbyła się na Radzie Osiedla, której to awantury nie było. Chcieliśmy po prostu się dowiedzieć co ta Fundacja robi. Były same ogólniki, a sprawozdania do dnia dzisiejszego nie przeczytałam, bo robiono mi utrudnienia. Pewnych dokumentów nie chciano mi dać do przeczytania. Dopiero dzisiaj ten dokument mam czytać. Proszę o wyjaśnienie dlaczego tego dokumentu do kwietnia nie mogłam przeczytać. Sprawozdanie powinno być robione w październiku.

Podobnie chciałam przeczytać protokół z zebrania, na którym omawiano zmiany w systemie. W kwietniu dowiedziałam się, że jeszcze nie jest podpisany, bo pan Mieczysław Żuławnik go nie podpisał bo był chory. Zebranie było w październiku i do kwietnia nie mogłam go przeczytać.

Czy jest to zgodne z literą prawa przez tyle miesięcy nie dostarczanie odpowiednich dokumentów.

Proszę panią Litwinek o złożenie nam sprawozdania czym się ta Fundacja zajmuje. Byłam w Fundacji osobiście znajduje się ona w bloku na ulicy Husarskiej. Zastałam tam jedną panią emerytkę na dyżurze, kiedy pytałam czym się ta Fundacja zajmuje, ona powiedziała „ja jestem emerytką ja tu tylko siedzę bo mnie proszono, ale ja nic nie potrafię powiedzieć”. Do tej pory nie wiem czym się ta Fundacja zajmuje poza tym, że na jej działalność wyasygnowano 50tyś złotych. Kiedy słyszymy, że nie ma pieniędzy na remonty i wiele innych rzeczy.

 Jest Pani w tej chwili niegrzeczna ja do Pani wygłaszam pytanie a Pani prowadzi w tej chwili rozmowę, może będzie Pani mnie słuchała. Będzie pani odpowiadała na moje pytania i ludzi, którzy tu siedzą.


  Głos zabrała pani Marzena Litwinek, powiedziała, że mieszka w bloku 10. Fundacja już działa na terenie Legionowa, są ustalone dyżury 2 x w tygodniu i tam czekają wolontariusze. Jest mi bardzo przykro, że będąc zaproszona na Radę Osiedla „Jagiellońska” nie udało mi się nawiązać z Radą Osiedla żadnej współpracy chociażby w kwestii wolontariatu i współdziałania przy tej fundacji. Działanie Fundacji jest to czas społeczny osób, które tam działają i nie jest łatwe pozyskać kogokolwiek do nie odpłatnej pomocy. Uważałam, że Rada Osiedla „Jagiellońska” zaprasza mnie po to, żeby nawiązać współpracę także w te kwestii, myliłam się jest mi z tego powodu bardzo przykro ale liczę, że to moje wystąpienie zachęci państwa, żeby także działać w tej Fundacji na rzecz mieszkańców Legionowo. Bo wtedy będzie nam wszystkim łatwiej i będziecie mieli wgląd w działalność, pracę, decyzje podejmowane przez tą fundację.

 Dlaczego Pani nie dostała sprawozdania nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, każdy ma prawo wglądu do tego sprawozdania.


  Głos zabrał pan Prezes Szymon Rosiak, który powiedział, że była Pani umówiona z panią Gołos, ale na umówiony termin Pani nie przyszła.

  Pani Bartoszewicz Joanna powiedziała, że była u pani Borowskiej w czasie gdy pani Gołos była chora i nie było w tym czasie odpowiednich dokumentów. Uzyskałam informację, gdzie jest siedziba Fundacji, ale tylko numer bloku, bez adresu. Ale tam dotarłam.

Byłam umówiona, że jeżeli te dokumenty będą, zostawiłam telefon i ktoś miał do mnie zadzwonić.

Mam pracę zawodową i nie mam czasu przychodzić dziesiątki razy i na kolanach błagać o dokumenty. Oczekuję, że ten dokument będzie mi dostarczony. Pani Borowska próbowała dostarczyć te dokumenty, ale ich nie było.

Cały maj mnie nie było bo byłam za granicą.

Dokumenty te, jako członek Rady Osiedla mam prawo je czytać i nie rzucać mi kamieni pod nogi, utrudniać lektury które są obowiązkowe.


  Prezes Szymon Rosiak powiedział, że to jest jakieś nieporozumienie jeżeli zawinili moi pracownicy to bardzo przepraszam.

Fundacja jest odrębnym bytem prawnym, nie widzę odpowiedzialności za działalność fundacji.

  Pani Joanna Bartoszewicz powiedział, że pani prezes fundacji jest rozczarowana brakiem współpracy z Radą Osiedla. Nie było żadnej propozycji jak ta współpraca ma wyglądać i na czym polegać. Spotkania dla samotnych bożonarodzeniowe i wielkanocne była by to forma podjęcia współpracy. Ja tyko wiem, że fundacja wykłada pieniądze – 400zł do każdego spotkania. Ci wolontariusze z fundacji mogliby pomagać. Ja w przygotowaniach tych przyjęć wielkanocnych i bożonarodzeniowych nie uczestniczyłam. Na Radzie Osiedla wyraziłam swoje zdanie na ten temat, jak najbardziej popieram pomoc dla osób samotnych ale nie w takim stylu jak to było dotychczas organizowane.

  Prezes Szymon Rosiak powiedział, że nie ukrywam, że czuję się odpowiedzialny za powstanie tej fundacji POMOST.

Szukałem metody na to, żeby doprowadzić do większej integracji mieszkańców między sobą. Osoby działające w Radzie Osiedla wiedzą, jak wyglądają relacje między mieszkańcami. Czasami są one prawidłowe a czasami dochodzi do mordobicia między paniami, które mieszkają obok siebie i całe życie się przyjaźniły.

 Na terenie osiedli mieszka grupa osób, które są tu same, nie mają nikogo z rodziny. Jeżeli mają problem z płaceniem czynszu na propozycję udania się do Opieki Społecznej unoszą się honorem mówiąc nie będę chodziła po żebrach. Są takie osoby i to wcale nie mało. Fundacja ta otwierając się na wolontariuszy nawiąże z nimi współprace. Zarząd fundacji i współpracownicy pracują na rzecz fundacji za darmo.

Nie musi to być tylko pomoc materialna, może to być zwykła pomoc sąsiedzka w rodzaju: zakupy, pomoc w załatwieniu pewnych spraw.

Wydawało nam się, że zbiegnie się tu grupa ludzi i będzie chciała świadczyć swoje dobra czyli swoją prace na rzecz innych osób.

 Jeżeli my będziemy postrzegali tą integrację na zasadzie: na baczność, rozliczyć, pognić, oczernić to nic z tego nie wyjdzie. Ta fundacja tak jak i Spółdzielnia robi błędy tylko z tym, że Spółdzielnia ma zawodowych pracowników i za błędy się ich rozlicza. Fundacja ma wolontariuszy, ja się do tego nie wtrącam i nigdy nie będę. Nie powinno to być na zasadzie napaści i tłamszenia inicjatyw ludzkich. Gdybym był wolontariuszem po takim tekście poszedłbym do domu, podajcie państwo rękę, pomóżcie. Mamy takie przypadki, że członek zmarł, usechł w domu i nikt tego nie zauważył. Problemy są, istnieją. Są tu ludzie z całej Polski, oni swoje więzi tam pozostawili. Trzeba znaleźć osoby, które nie proszą nikogo o pomoc i pomóc im. To po to jest ta Fundacja, współpraca z Radami Osiedla, żeby te osoby wyłuskiwać i przekazywać Fundacji. Fundacja wie do jakich instytucji się zwrócić, żeby pomóc. Nie wyjmie pieniędzy, bo kapitał założycielski był tylko 50 tyś. Jeżeli na tym tle nie ma porozumienia to ja jestem bezsilny.

Zakończył Prezes Szymon Rosiak.

 Pani Joanna Bartoszewicz powiedziała, że ona nie kwestionuje pomocy, ale jeżeli powołuje się Fundację, ta Fundacja ma wolontariuszy, ma rozeznanie i wyłuskuje te osoby, dlaczego Ci wolontariusze nie przyszli na żadne zebranie Rady Osiedla nie podzielili się swoimi obserwacjami, swoimi konkretami. Dlaczego miałam takie trudności z odczytaniem sprawozdania tego nie rozumiem. Zakończyła pani Bartoszewicz.

 Pani Marzena Litwinek, ludzie którzy zajmują się Fundacją są to osoby, które pracują zawodowo i mogą w wolnej chwili zająć się Fundacją, ale robią to z zaangażowaniem. Chciałabym, żebyście docenili ich pracę. Fundacja jako organizacja pozarządowa jest obwarowana określonymi przepisami, nie może być tak, że my nie mamy podstawowych dokumentów wypełnionych i że ich nie ma w dokumentacji. Ja nie wiem dlaczego Pani ich nie przeczytała. Ja wiem, że te dokumenty są bo ja sama osobiście musiałam wozić je do Sądu i tam zostawiać. Bo taki jest wymóg zakończyła wypowiedź pani Marzena Litwinek.

  Pani z sali powiedziała, że znam sprawę wolontariuszu na bazie hospicjum domowego i albo się jest wolontariuszem albo się nim nie jest. Jak ktoś nie ma czasu to nie powinien zgłaszać się do takiej pracy.

  Przewodniczący Prezydium Zebrania poprosił Komisję Mandatowo – Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania.

Sekretarz Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej pani Janina Zgodzińska odczytywała imię i nazwisko obecnych członków. Za okazaniem mandatu wzywani z listy podchodzili do urny i wrzucali swój głos.


  Pan Jerzy Składnik podziękował Komisji i zaproponował przejście do następnego punktu obrad. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna udała się do wydzielonego pomieszczenia w celu obliczenia wyników wyborów.

  Ad 11   Sprawozdanie Rady Osiedla za okres 2007/2008.

 Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla „Jagiellońska” za okres 2007/2008 zreferowała pani Łucja Czerniawska.

 Zebranie Grupy Członkowskiej Osiedla „Jagiellońska” w dniu 12.04.2007 dokonało wyboru 15 osobowej Rady Osiedla, której skład po ukonstytuowaniu przedstawia się następująco:
1. Anna Bac – Przewodnicząca Rady
2. Irma Cegiełka – Vice przewodnicząca Rady
3. Łucja Czerniawska – sekretarz Rady
4. Julita Baczyńska – Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego i Spraw Publicznych
5. Karolina Elbanowska – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
6. Joanna Bartoszewicz
7. Krystyna Cygańska
8. Zygmunt Kielar
9. Celina Kułakowska
10. Helena Mazur
11. Teresa Mazurek
12. Danuta Pieńkowska
13. Aleksander Rutkowski
14. Elżbieta Szymborska
15. Celina Zatuszek

  W dniu 20.05.2008 z funkcji Przewodniczącej Rady Osiedla zrezygnowała Anna Bac. W związku z tym na posiedzeniu Rady Osiedla w dniu 09.06.08 wybrano panią Irmę Cegiełkę do pełnienia funkcji Przewodniczącej RO. W okresie od 14 kwietnia 2007 – 2 czerwca 2008 Rada Osiedla „Jagiellońska” zebrała się na trzynastu zebraniach plenarnych, z których sporządzono 13 protokołów. W posiedzeniach brali udział Kierownicy Administracji Osiedla „Jagiellońska”. Rada działała i podejmowała decyzje zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Rade Nadzorczą i Statutem Spółdzielni. Każda decyzja, rozpatrywanie i opiniowanie wniosków podejmowana była większością głosów.

  Przedmiotem pracy rady były:
  1. Zagadnienia związane z remontami ich finansowaniem oraz utrzymaniem w optymalnych  warunkach zasobów osiedla.

  Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi wraz z Administracją brała udział w jesiennym przeglądzie osiedla, co stanowiło podstawę do sporządzenia zestawienia potrzeb remontowych, a następnie do sporządzenia planu remontów na rok 2008. Sporządzone protokoły zostały przekazane Administracji Osiedla celem realizacji wniosków z przeglądu. Wnioski propozycje RO realizowane są przez Administrację w zależności od posiadanych funduszy.

 Szczególną uwagę zwrócono na prowadzenie robót dociepleniowych oraz robót z tym związanych (wymiana okien w klatkach schodowych, wymiana drzwi wejściowych do budynków).

 Rada inicjowała również działania w celu podniesienia estetyki osiedla, zagospodarowania terenów wokół budynków, wyposażenia i stanu placów zabaw, parkingów ogólnodostępnych i terenów zielonych.

 2. W zakresie działalności gospodarczej na terenie osiedla Rada rozpatrywała podania dotyczące dzierżawy i sprzedaży terenów pod pawilony handlowe i usługowe. Każdy wniosek był szczegółowo analizowany łącznie z przeprowadzeniem wizji lokalnej w terenie, opiniowany i przedkładany Radzie Osiedla do akceptacji.

3. Wśród istotnych problemów, którymi zajmowała się Rada były zaległości czynszowe członków osiedla. W związku z tym zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Ośrodka Opieki Społecznej i Fundacji SMLW „Pomost” i zapoznano się z ustawą o dodatkach mieszkaniowych i pomocy społecznej – na podstawie której działa OPS oraz z celami i zasadami działania fundacji.

 Na posiedzenia RO zapraszano członków zalegających z opłatami powyżej 1.000 złotych. Z każdym dłużnikiem zostały przeprowadzone rozmowy wyjaśniające przyczyny zadłużenia, informowano o formach pomocy, których może udzielić OPS i kierowała do fundacji. Trzeba zaznaczyć, że działania te zmotywowały wiele osób do spłacenia części długu i do umówienia się co do formy dalszej spłaty zaległości. Dzięki poradnictwu i działaniom pomocników fundacji „Pomost” kilka rodzin wyszło z trudnej, kryzysowej sytuacji finansowej.

 Rada opiniowała wnioski Zarządu SMLW o wykluczenia z rejestru członków spółdzielni zalegających z opłatami eksploatacyjnymi.

4. Na posiedzeniach Rady Osiedla podejmowane były również działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na naszych osiedlach. Przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej dwukrotnie uczestniczyli w zebraniu Rady Osiedla. Ustalono jakie są zadania służby, a z jakimi problemami na co dzień spotykają się mieszkańcy osiedla (brak pieszych patroli pomiędzy blokami, mała kontrola miejsc szczególnie zagrożonych na osiedlu, ograniczenie prędkości na ulicach, parkowanie pojazdów w miejscach niedozwolonych – na chodnikach, przejściach dla pieszych).

5. W okresie sprawozdawczym, w każdy poniedziałek w godzinach 17.00 – 18.00, w siedzibie Administracji Osiedla członkowie Rady pełnili dyżury, które były okazją dla mieszkańców osiedla do zgłaszania wszelkich sugestii, zapytań i skarg. Rada Osiedla zajmowała się poprawą stosunków międzysąsiedzkich. Rozpatrywane były różnego rodzaju skargi zakłócenia spokoju przez sąsiadów. W każdej sytuacji konfliktowej członkowie rady przeprowadzili rozmowy ze zwaśnionymi stronami, często doprowadzając do załagodzenia sporu. Ważnym problemem zgłoszonym przez lokatorów było rozliczanie wody. Na spotkanie RO zaproszono Zastępcę Prezesa do spraw ekonomicznych Marka Petrykowskiego, który w sposób wyczerpujący przedstawił zebranym przyjęte przez SMLW metody rozliczenia wody w poszczególnych budynkach.

 6. Tradycyjnie Rady Osiedla „Jagiellońska” wspólnie z Radą Osiedla „Batory” i Administracjami zorganizowała spotkanie wigilijne i wielkanocne dla samotnych mieszkańców osiedli. W okresie świąt poczucie osamotnienia jest bardziej dotkliwe dla osób samotnych i starszych. Spotkania takie zwiększają możliwości udziału w życiu społecznym ludzi samotnych i dają poczucie przynależności do społeczności lokalnej. Zainicjowany przed laty pomysł jest konsekwentnie, co roku realizowany i cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców. Gdyby nie wielkość spółdzielczej sali konferencyjnej na pewno więcej ludzi brało by w nich udział.

 Ad 12 Dyskusja na tematy dotyczące punktów 6, 7  i 8

 Przewodniczący pan Jerzy Składnik zaprosił do brania udziału w dyskusji.

  Jako pierwsza udział w dyskusji wzięła pani Joanna Bartoszewicz, która powiedziała, że wszystkie sprawozdania czując się w obowiązku jako członek Rady Osiedla przestudiowała, jest to trudna lektura wymagająca myślenia, budząca wiele refleksji. Pewne wnioski wyciągałam. Słuchałam sprawozdania pana Prezesa, pani z Rady Nadzorczej. Jestem zaskoczona porządkiem Zebrania na co Pani mecenas nie zwróciła uwagi, bo głosowaliśmy nad przyjęciem protokołu zebrań przedstawicieli, a później pan Prezes jako kolejny punkt opowiadał o tym co te protokóły zawierały. Głosowaliśmy nie wiadomo w jakiej sprawie. Zalecam tą lekturę. W tych protokołach o wielu rzeczach, które dzieją się w Spółdzielni możecie się dowiedzieć. Jest to prawo każdego członka Spółdzielni te dokumenty studiować. Są wyłożone w Spółdzielni przed każdym Walnym i czytajmy je. Zwłaszcza, że w tej chwili zmieniła się sytuacja, zostało zlikwidowane tzw. Zebranie Przedstawicieli gdzie dziewięćdziesiąt jeden osób decydowało o losie wszystkich członków Spółdzielni.

Każdy z nas ma prawo głosu, czy udzielimy kredyt Spółdzielni, jakie pieniądze przeznaczymy na remonty, czy chcemy żeby budowano nowe bloki czy remontowano stare wszystko to zależy od naszych głosów. Jeżeli frekwencja na zebraniach będzie większa myślę, że wiele rzeczy uda się na przegłosować.

Przemawiam do mieszkańców osiedla „Jagiellońska” jako członek Rady Osiedla, którzy powierzyli mi mandat zaufania i czuję się osobą odpowiedzialną i chciałabym pracować dla dobra państwa i własnego. Przeczytałam protokół Rady Nadzorczej odnośnie remontów starych zasobów Spółdzielczych. Na temat remontów w 2008 w sprawozdaniu znalazło się półtora wiersza cytuję „ uchwalenia planu gospodarki zasobami mieszkaniowymi na 2008 rok w zakresie „Remontów”. Nie wiem dlaczego te remonty są w cudzysłowie. Może to nie chodzi o remonty. Nie dowiemy się co nas czeka w tym roku, co będzie remontowane, który blok. Rada Osiedla dostała plan minimalny.

W tym roku jest chyba 50% tego co było a potrzeb po przeglądzie osiedla jest bez liku. Spraw remontów, przewodnicząca nie podejmowała. Przewodnicząca, której już nie ma wśród nas, która ustąpiła. Natomiast posiedzenia Rady wypełniały dyskusje na temat organizacji Wielkanocy, Bożego Narodzenia, rozpatrywanie kłótni sąsiedzkich, co jest też potrzebne. Ale nie są to najważniejsze rzeczy. Najważniejszy jest stan techniczny naszych domów, płacimy na fundusz remontowy i musimy wiedzieć co z tych pieniędzy jest robione. Niepokój wzbudza ciągłe budowanie nowych bloków. Spółdzielnia zaczyna przekształcać się w firmę deweloperską, bierze kredyty na te budowy, kosztem remontowania starych zasobów. Spółdzielnia ma prawo budować tylko musi zebrać określoną ilość kandydatów, muszą oni dysponować gotówką i wtedy Spółdzielnia buduje na ich życzenie.

 Pan Prezes przed chwilą powiedział, że na osiedlu Przylesie wszystkie mieszkania zostały sprzedane. Jeżdżę do Warszawy co drugi dzień i wisi płachta na bloku – sprzedaż mieszkań.

Prezes odpowiedział, że mieszkania są sprzedane, zapomniano o zdjęciu płachty.

 Ze sprzedażą wiemy jak było na innych osiedlach, ile się domy na Listopadowej, na Grzybowej, jak to obciążało koszty Spółdzielni. Jest wiele bloków, w których nic nie jest zrobione. Jest blok obłożony azbestem i na interwencję pani Elbanowskiej ten azbest się zdzierało, a teraz się blok ociepla.

W zeszłym roku wymieniono w dwóch blokach w całości okna kiedy drzwi wypadają.

Angażuje się specjalistów z Puszczy Kampinowskiej do badania drzew na Osiedlu „Jagiellońska” i się im za to płaci. O czym donosiła Gazeta Miejscowa, to nie są moje wymysły. Tylko uświadamiam na co idą nasze pieniądze, a my chcemy mieszkać w sprawnie technicznych blokach. Nasze pieniądze powinny być racjonalnie wydawane. Jeżeli Rada Nadzorcza poświęca w swoim sprawozdaniu półtora zadania na temat remontów to co tutaj się dzieje.

Dyskusja na temat nowej ustawy, każdy blok ma być rozliczany finansowo oddzielnie, jedne bloki zostały trochę wyremontowane inne nie ruszone. Dyskutowano tak, że bloki do 1995 roku budowane czyli stare, fundusz ten remontowy będą pożyczki na poszczególne bloki i gwoli sprawiedliwości społecznej trzeba tak to robić. Ale jak to jest z wymogiem nowej ustawy, trzeba się tym zainteresować. Nowe bloki, które mają już wyodrębnioną własność, są to mieszkania na innych zasadach, płaca na fundusz remontowy na co on będzie inwestowany. Na co te pieniądze będą wydawane, czy będzie się on kumulował na przyszłe remonty tych bloków, czy zasili on fundusz remontowy na remonty starych bloków.

W planie remontów na ten blok ujęty jest remont kominów w blokach tzw. Detkach. Te bloki przecież nie tak dawno były budowane, jaka była jakość tych robót, kiedy już kominy musimy remontować. W moim bloku był przegląd hydrauliki, hydraulik powiedział, że te rury powinny być wymienione już 5 lat temu.

 Domagajmy się remontów starych zasobów, bo nam się bloki rozlecą zakończyła swoją wypowiedź pani Joanna Bartoszewicz.

  Prezes Szymon Rosiak powiedział, że nie będzie oceniał tego wystąpienia tylko odniesie się merytorycznie do niego.

 Naliczenia rocznie na fundusz remontowy wynoszą 2 mln 700tyś na osiedlu „Jagiellońska”. Część z tych pieniędzy nie wpływa, 6,71% nie wpłynęło średnio w całej Spółdzielni.

Pieniądze, które wpłynęły powinny być przeznaczone w pierwszej kolejności na bieżącą eksploatację tj. faktura za ciepło, energię elektryczną za wodę, za usługi codzienne, to w pierwszej kolejności musimy ją zapłacić. Przez co mamy 3 mln zł ogółem w całej Spółdzielni niedoboru na środkach remontowych w skali całej Spółdzielni. Eksploatację zapłacić musimy bo co obchodzi PEC, że nam mieszkańcy nie zapłacili.

W roku ubiegłym zostało zaangażowanych 6 mln zł na docieplenie w roku 2008 też prawie 6 mln zł na ocieplenie nie tylko na osiedlu „Jagiellońska”.

To, że drzwi się rozpadają, my o tym wiemy. Zrobiono wymianę drzwi tam, gdzie one były w najgorszym stanie.

Z 0,88zł/m2 funduszu remontowego jest to bardzo trudne. Ustawodawca tworząc ustawę, którą się Pani zachwyca zlikwidował możliwość współpracy między poszczególnymi budynkami.

 Nieprawdą jest, że najpierw głosowaliśmy protokoły, po czym ja te protokoły czytałem. Ja nie czytałem protokołów, ja przedstawiłem państwu sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał i wniosków poprzedniego zebrania przedstawicieli, zgodnie z porządkiem przez państwa uchwalonym. Proszę nie mieć pretensji, że wykonujemy zgodnie z porządkiem tutaj uchwalonym czynności, które są tu przypisane.

 Tłumaczyłem państwu, że prowadzenie inwestycji przez Spółdzielnię daje zyski. Zyski z samej przeceny wartości gruntów na osiedlu Przylesie pod budynki 7-12 dały nam 2.900tyś zł, z czego 1.400tyś zostało przeznaczone na niedobór stawki eksploatacyjnej, ponieważ koszty utrzymania zasobów były wyższe o 1.400 tyś, mieliśmy do wyboru dwie propozycje, jedna wystąpić do R.N. o podniesienie czynszu o taka kwotę, która ten 1.400tys w skali roku rozliczy.

Druga wersja, którą wybraliśmy z zarobionych pieniędzy na inwestycji z 1.400tyś pokryliśmy niedobór na stawce eksploatacyjnej i ma Pani o to pretensje. Proszę  ważyć swoje słowa, czy Pani nas traktuje jak ludzi, którzy nic nie rozumieją. Opowieści Pani, że Spółdzielnia bierze kredyty na inwestycje kosztem remontów są kłamstwem. Nigdy w życiu Spółdzielnia żadnych pieniędzy w ten sposób nie wzięła. W latach kiedy Spółdzielnia nie prowadziła inwestycji miała problem z płynnością. Dlatego, że wpływy Państwa do Spółdzielni są na tyle nieregularne, że te regularne nasze należności zawsze się zazębiają. Mieliśmy zawsze problemy. Od momentu, kiedy prowadzimy inwestycje tak nie jest. To właśnie inwestycje wspomagają eksploatację. Pracownik Zarządu musi dostać godziwą pensję, bo za niegodziwą nie przyjdzie.

Jeżeli moja pensja w większości jest odpisywana w koszty inwestycji, a nie skutkuje ciężarem w koszty eksploatacji to Pani mówi, ze to jest niegospodarność, że to jest błąd. Przecież dociążenie kosztów ogólnych kosztami inwestycji jest podstawowym argumentem dla budowy. Spółdzielnie warszawskie, które nie prowadzą inwestycji, mają bardzo wysokie stawki eksploatacyjne. Jakie oni mają sklepy i za ile mogą je wydzierżawić. My swój sklep jak wydzierżawimy za 30 zł miesięcznie + VAT to jesteśmy szczęśliwi. W Warszawie stawki dochodzą do 100zł i więcej. My mamy powierzchni mieszkalnej 407tyś m2 a lokali użytkowych 17 tyś z czego lokale usługowe to T.P.D., Poradnia Psychologiczno – Zawodowa, Przedszkole – 2, Związek Emerytów i Rencistów.

Od T.P.D. bierzemy – 2 zł, tylko tyle ile wynoszą koszty utrzymania tego budynku. Gdyby oni się wyprowadzili to ten budynek należałoby zburzyć, bo on się do niczego innego nie nadaje.

Ale organizacja ta zbiera dzieci z naszego osiedla, pomaga odrabiać lekcje, dożywia, rozwija różne zainteresowania tych dzieci i co zniszczymy to. To jest nasza działalność społeczno – kulturalna. Usytuowanie naszych sklepów to rondo Zwycięstwa, Husarska, gdzie nie są to punkty handlowe, to są punkty lokalne.

Jeżeli podniesiemy czynsze to punkty padają. Nasza działalność gospodarcza musi być wycelowana w te miejsca gdzie mamy szanse zarobić.

W Warszawie średnia cena za m2 była 8,5 tyś zł, to jak Spółdzielnia powiesiła baner „sprzedaż mieszkań”, to wciągu 4 miesięcy sprzedaliśmy 90 mieszkań.

Parę lat temu przyszła Pani na zebranie z konarem i pokazała Pani jaka głupotę robią nasi pracownicy, nie właściwie pielęgnując drzewa.

 Pani Joanna Bartoszewicz z sali powiedział, że to nie prawda ja nie przychodziłam z żadnym konarem.

 Kontynuując swoją wypowiedź Prezes Szymon Rosiak powiedział, że najwięcej wśród nas jest lekarzy i chyba ogrodników.

Każdy wie jak pielęgnować drzewa, a ja nie wiem mimo, że mam dyplom mistrza ogrodnika. Urodziłem się na wsi i kilkanaście lat swojego życia biegałem między drzewami, bo mój ojciec miał sad. Weszliśmy w kontakt z dendrologiem z Kampinowskiego Parku Narodowego, żeby wiedzieć jak kształtować konary drzew.

Zieleń została zinwentaryzowana. Wiemy mniej więcej, które drzewa można ściąć i jak je pielęgnować. Przy drzewach ciekawszych chcemy postawić tabliczki i je opisać.

  Z sali pani Joanna Bartoszewicz powiedziała, że wymiana drzwi jest ważniejsza niż dęby.

  Chcemy, żeby dzieci które wyjdą na plac zabaw mogły dowiedzieć się jakie jest tutaj drzewo i jak ono wygląda. Jesteśmy analfabetami przyrody. Rala Spółdzielni jest też taka edukacja, też jest douczenie swoich mieszkańców za niewielkie pieniądze, które drzewa należy chronić. Spotykamy się tutaj nie tylko z atakiem i krytyką to nawet  mnie, któremu wydawało się, że jestem odporny na wszystko, ręce opadają.

Wydaje mi się, że jeżeli część dobra przeznaczymy na to, że należy dbać o zieleń nie niszczyć jej to później jak dorosną to coś w nich pozostanie i nie będą tego w małpi sposób niszczyć.

 Młodzież nie jest taka najgorsza, jeżeli pokaże się im jakąś drogę to my będziemy mniej płacić. Będzie mniej wandalizmu.

Utrzymujemy Spółdzielczy Ośrodek Kultury, który zajmuje się nasza młodzieżą, która ma jakieś zajęcie. Skupia on około 400 dzieci.

 Wydaje mi się, że Pani bezkompromisowe stanowisko, że robimy głupotę wynajmując dendrologów, którzy ocenią stan zieleni na naszych osiedlach, bardzo mnie zabolało i ubodło.

Ja się z tym dalej nie zgadzam. Możecie państwo przegłosować żadnej dbałości o zieleń.

Do Spółdzielni nigdy nie przychodzi człowiek zadowolony, nigdy.

A nam się to parę razy zdarzyło. Przyszła osoba, która była pełna podziwu, że jest u nas taka piękna zieleń, jak wy to robicie. Chciałbym tutaj mieszkać.

 Robiąc ankietę w 1995r pytając ludzi jakie preferencje należy ustawić to pierwsze miejsce  to była poprawa komunikacji z Warszawą, a drugie dbałość o zieleń, później było malowanie klatek, utrzymanie sprawności technicznej urządzeń itd.

 Oddajemy mieszkania na ulicy Dietricha 60% to nasi członkowie lub ich dzieci. Oni nie chcą iść do Warszawy, ja widzę w tym sukces. Naszą rzeczą jest, żeby dzieci naszych członków chciały mieszkać w Legionowie zakończył Prezes Rosiak.

  Głos zabrała pani Joanna Bartoszewicz, w czynszu który płacimy jest wyszczególnione ile płacimy za eksploatacje, ile na windy, ile na remonty, są określane fundusze i z tego chcemy rozliczeń. Jak te pieniądze są przeznaczane.

Sprawa zieleni, czuję się obrażona, że mówi mi się, że przychodzę z jakimiś kijami na zebranie. Jeżeli ma Pan to napisane w protokóle to proszę mi to udowodnić. Ma Pan zaniki pamięci, że mi Pan takie rzeczy opowiada.

 Jeśli chodzi o zieleń jestem pierwszą osobą, która chce aby wokół naszych bloków było zielono i ładnie. Są bloki ekstra zadbane i są bloki wokół których są klepiska.

Dębami szypułkowymi i innymi niech się nasze dzieci zajmą na lekcjach biologii, niech się uczą, niech chodzą do lasu z rodzicami, a w sytuacji kiedy nam się rury i bloki rozpadają remontujmy strukturę techniczną bloków, a nie róbmy ogrody botaniczne i badania zakończyła pani Joanna Bartoszewicz.


 Jako następny głos zabrał pan Zenon Bednarski, gdybyśmy robili termomodernizację zrobili 11 lat temu od kiedy został opracowany ścisły program z detalizacją na kwoty, to wtedy, te materiały i robocizna były tanie, a tak trwa to do dzisiaj.

 Jeżeli osiedle „Przylesie” przynosi 3,5 mln zysku to po co nam te wszystkie ogony tj. parkingi, telewizja kablowa.

W programie pani Ewy Jaworowicz, pan Judeczka czy Jankowski, powiedział, że żadna Spółdzielnia nie będzie utrzymywać się z budownictwa, jeśli nie będzie tego robić tam gdzie ma większość takich spółdzielców jak my. Dlaczego Spółdzielnie, które chcą budować nie robią sobie spółdzielni budowlano – mieszkaniowej.

Chyba kiedyś komuś przebije oponę, przejdźcie się kiedyś wieczorem i zobaczcie co się dzieje na osiedlach. W tym trójkącie bermudzkim wszystkie dojścia zastawione są samochodami. Gdyby tam się coś stało, to nie mogła by podjechać straż pożarna.

  Rada Osiedla ma tyle tematów do załatwienia, a ona bez przerwy siedzi w temacie: woła 30 osób, które nie płacą czynsz a przychodzi niewielu albo wcale nie przychodzi. Na pewno trzeba zrobić jajeczko czy opłatek, ale to nie jest integracja społeczna.

Nas emerytów jest prawie 6 tyś i integracji nie będzie.

 Mam uznanie dla kierowników Administracji, bo co można zrobić za 0,88zł/m2 i pan również to powiedział, bo co to jest 0,88zł. Ale gdybyśmy zwiększyli na 1,20 – 10 lat temu, kiedy nie było takich szalonych podwyżek to dzisiaj rozumiem te trudności.

 Uchwała 34/06 z 08.06. podjęta przez Radę Nadzorczą odnośnie możliwości udzielania kredytu wewnętrznego, proszę o wyjaśnienie z czego ten kredy się bierze. Jeśli są to pożyczki wewnętrzne to skąd to się bierze.

 Jeżeli piszę do gazety „KONTAKTY”, było ustalone, że do 15 czy 25 dnia miesiąca go napiszę to do 5 następnego miesiąca miałem „KONTATKY”. Dostałem gazetę nr 4 przed wyborami bez żadnej informacji było napisane maj a to jest kwiecień, 3 gazety zajęte jest przez ogłoszenia „sprzedam samochód”, niech sobie sprzedaje przez Gazetę Miejscową.

Po co jest informacja PWK o stanie czystości wody w gazetce.

 Głos zabrała pani Halina Szymanowska z bloku 47, która podziękowała pracownikom Administracji, Pani Żuławnik za ocieplenie bloku, za ogrodzenie dotychczas niezagospodarowanej powierzchni bezpańskiej, za zieleń, za pismo w którym obiecuje Pan partycypację kosztów w ekranie akustycznym, który będzie zamontowany przy stacji SHELL-a.

Proszę o dotrzymywanie do końca słowa i obietnicy z firmą SHELL i wyeliminowania nieprzyjemnego odoru z myjni.

Myślę, że te sprawy zostaną zakończone bez względu na to, jaka będzie Rada. Jestem za tym żeby Rada dotrwała do jakiego czasu, dopóki to nie zostanie dopracowane i żeby więcej mieszkańców przychodziło na zebranie. Z bloku „47” na tym zebraniu jestem jedna jedyna. Dziękuję pani Bartoszewicz za cenny głos, jaki Pani tu zabiera zakończyła pani Szymanowska.

 Głos zabrał pan Szymon Rosiak w odniesieniu się do wypowiedzi pana Bednarskiego.

W 1997r opracowano zakres termomodernizacji z tym, że nie było źródła finansowania na masową skalę tremomodernizacji. Szereg budynków zmodernizowano w latach 1994-1997r. Uchwała Rady Ministrów z 1996r. została uchylona i brak było podstaw prawnych do ubiegania się o dofinansowanie, usuwania wad technologicznych z tytułu nieprawidłowego zastosowania materiałów w latach 70 i 80-tych.

Teraz pojawiła się ustawa o funduszu termomodernizacyjnym i znowu te prace robimy.

 Niepokojąca jest sprawa zastawiania samochodami każdej wolnej przestrzeni. Budynki były zaprojektowane i wybudowane według norm z lat 70-tych, gdzie ilość samochodów na rodzinę była ułamkowa. Nagle tych samochodów pojawiła się ogromna ilość. Dzisiaj samochód jest dobrem w miarę tanim. Nagle okazało się, że mamy ogromną ilość samochodów parkujących gdzie popadnie. Na początku 2000 roku zwróciliśmy się do Wojewódzkiej Ewidencji Pojazdów z udzieleniem informacji, ile samochodów jest zarejestrowanych pod danym adresem.

Odmówiono nam, bo jest ochrona danych osobowych. Informacja ta była nam potrzebna nie po to, żeby kraść samochody, tylko po to, żeby przygotować strukturę parkingową.

 Na poprzedniej części zebrania, jeden z członków zgłosił wniosek, żeby ponownie wrócić do kwestii parkowania samochodów, zieleń jest potrzebna ale samochody też są, i też muszą mieć gdzieś swoje miejsce. Oczywiście to przeanalizujemy.

  Miasto Legionowo podjęło program monitorowania miasta Legionowa w zakresie bezpieczeństwa, poprzez umieszczanie odpowiednich ilości kamer na różnych obiektach w mieście, przede wszystkim na terenie spółdzielczym, gdzie jest największe zagęszczenie ludzi i samochodów.

 Spółdzielnia złożyła odpowiednie oświadczenia, że można wykorzystać infrastrukturę techniczną naszej telewizji kablowej, nasze budynki na zamontowanie kamer, energię elektryczną z naszych budynków na potrzymanie napięcia w tych kamerach oczywiście miasto będzie partycypowało w kosztach. Planują założenie trzydziestu kilku kamer, które będą monitorowały te główne punkty przestępczości.

 Pożyczka wewnętrzna – pieniądze po to, żeby były dzielone czytelnie mają one formę zaznaczenia, to co jest na energię cieplna jest na energię cieplną, na koszty eksploatacji tylko na koszt eksploatacji, to co na fundusz remontowy tylko na fundusz remontowy. Jeżeli dofinansowujemy jeden rodzaj działalności na drugi rodzaj działalności, to nie dofinansowujemy go, żeby dołożyć tylko żeby pożyczyć. Ten system jest oparty na tym, że jest to pożyczka wewnętrzna. Istnieje możliwość pożyczki do nowej inwestycji. Rozpoczynamy inwestycje, kupujemy grunt, robimy projekt techniczny to kosztuje, pożyczamy ze strony Spółdzielni i te pieniądze są zwracane w nominale plus odsetki, które są naliczane. Dodatkowo w ciężar inwestycji idą koszty utrzymania Spółdzielni i szereg innych kosztów.

 Odnośnie gazetki „KONTAKTY” – jakość wody jest publikowana w gazetce na wniosek lokatorów.

  Odnośnie pisma lokatorów bloku „47” z korporacja SHELL-a jest bardzo trudna rozmowa. Zaproponowaliśmy, że według ich standartów,  nie ma potrzeby montowania ekranów akustycznych między stacją SHELL-a a budynkiem „47” bo tam jest odległość ponad 100 metrów. Ale jeżeli bardzo chcemy to prosimy o partycypowanie w kosztach. W jakim procencie, a z jakiej racji, a dlaczego my. W związku z czym powiedzieliśmy tak: rozważamy możliwość partycypowania w kosztach proszę nam podstawić kosztorys, jaki to będzie poziom kosztów. A nie, że złożyliśmy deklaracje, że my dołożymy do tego, my nie wiemy jeżeli będzie to kwota symboliczna to będziemy rozważać, ale jeżeli to będzie kwota znacząca to nie widzę powodu, żeby dopłacać do tego co powinien zrobić SHELL.

Proponowaliśmy mieszkańcom coś takiego, między SHELLEM a ulicą Wysockiego jest działka, która ma szerokość około 20 metrów. Zorganizujemy w tym miejscu budowę długiego budynku dwukondygnacyjnego, handel który będzie zamykany o godzinie 18.00 19.00 czyli nie uciążliwy, a jego wysokość zasłoni stacje i te problemy ze stacją znikną.

Lokatorzy powiedzieli, że nie widzą takiej możliwości.

 Będąc na stacji nie czułem zapachów chemicznych, jedynie co czułem to zapach gazu ładowanego do samochodu z instalacją gazową.

 Mieszkańcy twierdzą, że koło 21.00 przyjeżdża samochód, który czyści myjnie. SHELL oświadczył, że robi to w dzień, nie w nocy bo by to więcej kosztowało. Jest to zabieg krótkotrwały i nie uciążliwy tak twierdzą.

 Będziemy rozmawiali z SHELL-em w najgorszym wypadku nie przedłużymy z nimi umowy.

  Lokatorka z sali z bloku „46” powiedziała, że to pozwolił na staję ORLEN, śmierdzi gaz i benzyna.

  Prezes Szymon Rosiak powiedział, że ten terem nie należy do Spółdzielni. Nikt o lokalizację tej stacji nas nie pytał.

Gaz jest bardzo śmierdzący, hałas ten powstaje przy spuszczaniu gazu. Mieszkańcy mówili, że jest hałas i już teraz wiem co to za hałas.

Przewodniczący Prezydium Zebrania zaproponował przejście do następnego punktu obrad.
 
Ad 13  Podjęcie uchwał w n wym. sprawach.
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W,
b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2007,
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2007,
e) oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
f) zgłoszonych wniosków,
g) wyboru delegatów na V Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
h) wyboru dwóch przedstawicieli na zjazd przedkongresowy organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą,
i) zgłoszenia wniosków.

 Przewodniczący Zebrania poprosił Komisję Wnioskową o odczytanie protokółu z czynności i posiedzenia z Części II Walnego Zgromadzenia Członków SML-W w Legionowie dobytego w dniu 14.06.2008r.

 Zebrani dokonali wyboru 3. osobowej Komisji w składzie:
1 Agnieszka Żuławnik-Jarmuła
2 Bogumiła Wronka
3 Izabela Cendrowska

 Komisja ukonstytuowała się następująco:
1 Przewodnicząca   - Agnieszka Żuławnik-Jarmuła
2 Sekretarz   - Izabela Cendrowska
3 Członek   -  Bogumiła Wronka

  Komisja po rozpatrzeniu pod względem formalnym i merytorycznym zgłoszonych wniosków i projektów uchwał, przedłożyła je do decyzji Części II Walnego Zgromadzenia.

 Przewodniczący podziękował za złożenie protokołu i poprosił o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SMLW w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2007r.

  Uwag nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania.

  Głosowanie nr 20

za było  -  21 głosów
przeciw było - 01 głos


 Zebranie II części Walnego Zgromadzenia Członków w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę w brzmieniu.

  Uchwał Nr 01/08

 Części II Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie

z dnia 14 czerwca 2008 roku

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2007 r

  Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dn. 16.09.1982r Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz.U. Nr 188 z 2003 r. poz.1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie §31 pkt 2 Statutu Spółdzielni – uchwala co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie z działalności w 2007 roku - zatwierdza sprawozdanie Zarządu SML-W w Legionowie za okres działalności w 2007 roku.

 §2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym :
? za podjęciem było głosów: 21
? przeciw było głosów: 01

Ad 13 ppkt b – przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej

Pani Agnieszka Żuławnik odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SMLW w Legionowie z działalności na kadencję 2005/2008.

 Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie.

Głosowanie nr 21

za było  -  21 głosów
przeciw było - 02 głosy


  Walne Zgromadzenie członków w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu:


 Uchwała Nr 02/08

  Części II Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie

z dnia 14 czerwca 2008 roku

 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie z działalności za kadencję w 2005/2008 r

  Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dn. 16.09.1982r Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz.U. Nr 188 z 2003 r. poz.1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie §31 pkt 2 Statutu Spółdzielni – uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie z działalności za kadencję 2006/2008

 §2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym :
? za podjęciem było głosów: 21
? przeciw było głosów: 02

  Ad 13 ppkt c zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2007.

  Pani Agnieszka Żuławnik oczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2007. Uwag nie zgłoszono. Prowadzący obrady zarządził głosowanie.

  Głosowanie nr 22

za było  -  23 głosy
przeciw było - 00 głosów


 Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym przyjęło uchwałę w brzmieniu.

  Uchwała Nr 03/08

  Części II Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie

z dnia 14 czerwca 2008 roku

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2007

  Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dn. 16.09.1982r Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz.U. Nr 188 z 2003 r. poz.1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie §31 pkt 2 Statutu Spółdzielni – uchwala co następuje:

§1

 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie sporządzone na dzień 31.12.2007r., zamykające się po stronie Aktywów i Pasywów kwotą zł 305 394 254,04

słownie: trzysta pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery złote cztery grosze.

 §2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym:
? za podjęciem było głosów: 23
? przeciw było głosów: 00

  Ad 13 ppkt d  udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2007

 Pani Agnieszka Żuławnik odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2007r. Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Prezesa Zarządu pana Szymona Rosiaka

Głosowanie nr 23

za było  -  22 głosy
przeciw było - 00 głosów

 Absolutorium zostało udzielone w głosowaniu jawnym.

  Przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium dla V-ce Prezesa Zarządu pana Stanisława Ozdarskiego

Głosowanie nr 24

za było  -  23 głosy
przeciw było - 00 głosów

 Absolutorium zostało udzielone w głosowaniu jawnym.

 Przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium dla V-ce Prezesa Zarządu pana Marka Petrykowskiego

 Głosowanie nr 25

za było  -  22 głosy
przeciw było - 00 głosów

Absolutorium zostało udzielone w głosowaniu jawnym.

 W tym momencie Prezes Szymon Rosiak podziękował za udzielenie absolutorium i poinformował zebranych, że pan Prezes Marek Petrykowski z powodów rodzinnych musi opuścić obrady, służby ekonomiczno – finansowe są do dyspozycji zebranych.

 Walne Zgromadzenie podjęło ustawę w brzmieniu:

 Uchwała Nr 04/08

 Części II Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie

z dnia 14 czerwca 2008 roku

 w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie za rok 2007

  Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dn. 16.09.1982r Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz.U. Nr 188 z 2003 r. poz.1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie §31 pkt 3 Statutu Spółdzielni – uchwala co następuje:

 §1

 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom Zarządu SML-W w Legionowie:

Prezes Zarządu – Szymon ROSIAK
? za udzieleniem absolutorium było głosów: 22
? przeciw było głosów: 00
V-ce Prezes Zarządu  - Stanisław OZDARSKI
? za udzieleniem absolutorium było głosów: 23
? przeciw było głosów: 00
V-ce Prezes Zarządu – Marek PETRYKOWSKI
? za udzieleniem absolutorium było głosów: 22
? przeciw było głosów: 00

 §2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

  Ad 13 ppkt c oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

 Pani Agnieszka Żuławnik odczytała projekt uchwał w sprawie oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

 Z sali pani Joanna Bartoszewicz zapytała Prezesa Szymona Rosiaka na co te pieniądze są brane.

  Prezes odpowiedział, że jest to maksymalna pula zobowiązań. Zobowiązaniem jest podpisanie umowy o dostawę ciepła z PEC-em, to jest wartość 16 mln zł rocznie, 9,5 mln jest to istniejący kredyt lokatorski, który spłacają mieszkańcy Przylesia, około 5 mln zł kredy termodernizacyjny i inne zobowiązania to wszystko łącznie jest zobowiązaniem do 80 mln zł, nigdy on nie jest w pełni wykorzystany.

 Głos zabrał pan Bednarski Zenon i powiedział, że w uchwałach należy pisać, że jest to druga część Walnego Zebrania.

 Pani Agnieszka Żuławnik odpowiedziała, że jest to napisane i ona tak to odczytała.

 Pan Bednarski przyjął to do wiadomości. Poprosił również o informację, czy nie powinniśmy udzielać absolutorium Głównej Księgowej pani Teresie Kowalczyk.

 Prezes Rosiak odpowiedział, ze pani Teresa Kowalczyk nie jest członkiem Zarządu jest pełnomocnikiem Zarządu.

 Ponieważ innych uwag nie zgłoszono, zarządzono głosowanie

Głosowanie nr 26

za było  -  21 głosów
przeciw było - 00 głosów

 Walne Zebranie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu.

 Uchwała Nr 05/08

 Części II Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie

z dnia 14 czerwca 2008 roku

 w sprawie: oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

  Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 7 Ustawy z dn. 16.09.1982r Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz.U. Nr 188 z 2003 r. poz.1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie §31 pkt 8 Statutu Spółdzielni – uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółdzielni do zaciągania zobowiązań kredytowych  imieniu Spółdzielni do łącznej kwoty 80.000.000,- złotych.

Słownie : osiemdziesiąt milionów złotych.

 §2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym:
? za podjęciem było głosów: 21
? przeciw było głosów: 00

 Ad 13 ppkt f zgłoszonych wniosków

 Przewodnicząca Komisji Wnioskowej poinformowała, że do komisji wpłynęły 2 wnioski z tym, że komisja uznaje jeden wniosek, drugi jest to informacja złożona przez panią Joanna Bartoszewicz.

 Wniosek Nr 1

 „Lista kandydatów do Rady Nadzorczej ma być wyłożona do wglądu w Biurze Spółdzielni w terminie, który wyznacza litera prawa. Powinna być w odpowiednim terminie ogłoszona na łamach „KONTAKTÓW” i w programie lokalnej telewizji spółdzielczej.

Lista nie może być tajna i ogłaszana na zebraniu.

Kandydaci do Rady Nadzorczej mają osobiście być na Zebraniu Walnym ( na każdej jego części) i przedstawić się wyborcom. Także zreferować plan swojej pracy w Radzie Nadzorczej”.

 Następna informacja odczytana przez Przewodniczącą Komisji Wniosków.

 Joanna Bartoszewicz  C 13380 z 14.VI.2008

W 2008 podział Walnego Zebrania na VI grup uważam że niedopuszczalne działanie merytoryczne prowadzące do rozbicia jedności spółdzielców.

Frekwencja nigdy nie będzie 100%, a ilość członków Spółdzielni, którzy systematycznie przychodzą na Zebranie Walne zmieści się w jednej sali. Skandalem jest nie wpuszczenie na obrady poszczególnych części zebrania członków nie przypisanych do danej grupy, która obraduje. Te osoby bez prawa głosu mogą być obserwatorami.

 Przewodnicząca odczytała złożona przez panią Józefę Banach C-792, która napisała, że wnosi o odwołanie pani Anny Bac ze składu Rady Osiedla „Jagiellońska”. Pani Anna Bac nie mieszka na osiedlu „Jagiellońska”, mieszka w Stasim Lesie w prywatnym domu. Podczas wyborów w ubiegłym roku nie poinformowała nas o tym fakcie. Pani Anna Bac nie może być członkiem Rady Osiedla, bo jest to sprzeczne ze statutem Spółdzielni §54 pkt 1.

Do tego jest dołączone oświadczenie pani Anny Bac.

 Oświadczam iż rezygnuję z mandatu członka Rady Osiedla Jagiellońska, ponieważ zbyłam dotychczas posiadane mieszkanie, a zakup nowego mieszkania na Osiedlu Jagiellońska przedłuża się w związku z powyższym j.w. zachowuje nadal członkostwo Spółdzielni.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wnioskiem pani Joanny Bartoszewicz, że lista kandydatów powinna być ogłoszona na łamach „KONTAKTÓW” i programie lokalnej telewizji spółdzielczej
 
 Przewodnicząca zarządziła głosowanie za wnioskiem

 Głosowanie nr 27

za było  -  13 głosów
przeciw było - 09 głosów

 Wniosek został przyjęty.

Pani mecenas Iwona Jadach powiedziała, ze Statut tego nie przewidział, ale można ten wniosek zrealizować ewentualnie w przyszłości.

  Głos z sali zabrał pan Zenon Bednarski, który powiedział, że do Komisji wpłynęły dwa wnioski pani Joanny Bartoszewicz i oba powinny być głosowane. Komisja wnioskowa przyjmuje wnioski i może zalecać głosowanie „za” lub „przeciw”. Odrzucać wniosków nie ma prawa.

 Pani mecenas Iwona Jadach odczytała §30 Statutu

 2. Komisję wnioskową w składzie 3 osób, której zadaniem jest uporządkowanie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad z podziałem na:
? wnioski kwalifikujące się do przyjęcia, w takim przypadku należy wskazać organ Spółdzielni odpowiedzialny za realizację wniosku,
? wnioski kwalifikujące się do odrzucenia i przygotowanie projektu uchwały w tym zakresie,

 Przewodnicząca Komisji podzieliła wnioski, jeden wniosek pani Bartoszewicz poddała pod głosowanie i został przyjęty. Drugi wniosek zakwalifikowała do odrzucenia.

Następnie poddano pod głosowanie drugiego wniosku

Głosowanie nr 28

za było  -  14 głosów
przeciw było - 06 głosów

 Wniosek został odrzucony większością głosów.

Odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia i trybu realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie przyjęło 1 wniosek i podjęło Uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 08/08

 Części II Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie

z dnia 14 czerwca 2008 roku

 w sprawie: przyjęcia i trybu realizacji  Walnego Zgromadzenia

 §1

 Walne Zgromadzenie przyjmuje 1 /jeden/ wniosek w brzmieniu załącznika do nin. Uchwały.

 §2

 Walne zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do złożenia sprawozdania z realizacji wniosków na następnym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 §3

 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym :
? za podjęciem było głosów: 13
? przeciw było głosów: 09

 Ad 13 ppkt g  wyboru delegatów na V Krajowy Zjazd Związków Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

 Przewodnicząca Komisji odczytała projekt uchwały za wyborem delegata: pana Szymona Rosiaka. Zarządziła głosowanie nr 29

za było  -  20 głosów
przeciw było - 00 głosów

 Zarządziła głosowanie za wyborem delegata pana Stanisława Ozdarskiego

Głosowanie nr 30

za było  -  20 głosów
przeciw było - 00 głosów

 Walne II części podjęło Uchwałę w brzmieniu:

 Uchwała Nr 06/08

 Części II Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie

z dnia 14 czerwca 2008 roku

 w sprawie: wyboru delegatów na V Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP

  Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 12 Ustawy z dn. 16.09.1982r Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz.U. Nr 03.188.1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie §31 pkt 13 Statutu Spółdzielni – uchwala co następuje:

 §1

 Walne Zgromadzenie dokonało wyboru delegatów na V Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w osobach:

1. p. Szymon Rosiak /delegat/
? za wyborem było głosów: 20
? przeciw było głosów: 00

2. p. Stanisław Ozdarski / z-ca delegata/
? za wyborem było głosów: 20
? przeciw było głosów: 00

 §2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

 Ad  13 ppkt h wyboru dwóch przedstawicieli na zjazd przedkongresowy organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą.

 Przewodnicząca Komisji odczytała projekt Uchwały za wyborem przedstawiciela : pana Szymona Rosiaka.

Głosowanie nr 31

za było  -  20 głosów
przeciw było - 00 głosów

 Zarządziła głosowanie za wyborem przedstawiciela pana Marka Petrykowskiego

Głosowanie nr 32

za było  -  18 głosów
przeciw było - 00 głosów

 Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę w brzmieniu

 Uchwała Nr 07/08

 Części II Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie

z dnia 14 czerwca 2008 roku

 w sprawie: wyboru dwóch przedstawicieli na Zjazd przedkongresowy organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą

 Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 12 Ustawy z dn. 16.09.1982r Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz.U. Nr 03.188.1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie §31 pkt 13 Statutu Spółdzielni – uchwala co następuje:

 §1

 Walne Zgromadzenie dokonało wyboru przedstawicieli na Zjazd przedkongresowy organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą, w osobach:
1. p. Szymon Rosiak
? za wyborem było głosów: 20
? przeciw było głosów: 00

2. p. Marek Petrykowski
? za wyborem było głosów: 18
? przeciw było głosów: 00

 §2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

  Ad 14   ogłoszenie wniosków wyborów do Rady Nadzorczej.

 Przewodniczący Zebrania poprosił o ogłoszenie wyników.

Protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej odczytała pani Janina Zgodzińska

 Protokół

 KOMISJI MANDATOWO – SKRUTACYJNEJ

 Z Części II Walnego Zgromadzenia Członków SML-W w Legionowie odbytego w dniu 14.06.2008r w sprawie przeprowadzenia w głosowaniu tajnym wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję 2008/2011.

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna stwierdziła:

I. w głosowaniu wzięło udział 39 członków Spółdzielni.

II. na oddanych 39 głosów, ważnych głosów było 36, głosów nie ważnych było 3

III. zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
1. Babecki Alfred  - 4
2. Bac Anna   - 4
3. Barszczewska Edyta - 22
4. Borowska Jadwiga  - 6
5. Cegiełka Irma  - 14
6. Foszner Elżbieta  - 23
7. Gąsiorowski Janusz  - 3
8. Kacprowicz Magdalena - 3
9. Kaczański Marcin  -19
10. Kaźmierczak Tadeusz -19
11. Korycka Elwira  - 3
12. Kotowski Wojciech  - 4
13. Kowalski Ryszard  - 4
14. Kurnicki Kazimierz  - 15
15. Litwinek Marzena  - 14
16. Majka – Janiak Ewa - 3
17. Michalski Roman  -17
18. Paprocka – Kowalczyk Arleta- 16
19. Pietras Jadwiga  - 30
20. Składnik Jerzy  - 22
21. Suś – Ryszkowska Małgorzata - 17
22. Śliwa Krzysztof  - 26
23. Walesiak Wanda  -13
24. Wichiciel Beata  - 18
25. Wyszomierski Szczepan - 20
26. Żelazowski Marek  - 14
27. Listę zakończono na poz. 26


 Dla potrzeb Sądu Gospodarczego, Krajowy Rejestr Sądowy wyniki głosowania na członków Rady Nadzorczej przedstawia Uchwała nr 09/08 w brzmieniu.

 Uchwała Nr 09/08

 Części II Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie

z dnia 14 czerwca 2008 roku

 w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie na kadencję 2008/2011

  Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 35 § 2 Ustawy z dn. 16.09.1982r Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz.U. Nr 03.188.1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie §31 pkt 14 Statutu Spółdzielni – uchwala co następuje:

 §1

W głosowaniu tajnym, n. wym. kandydaci do Rady Nadzorczej na kadencję 2008/2011 uzyskali następującą ilość głosów:
1. Babecki Alfred  - 4
2. Bac Anna   - 4
3. Barszczewska Edyta  - 22
4. Borowska Jadwiga  - 6
5. Cegiełka Irma   - 14
6. Foszner Elżbieta  - 23
7. Gąsiorowski Janusz  - 3
8. Kacprowicz Magdalena - 3
9. Kaczański Marcin  -19
10. Kazimierczak Tadeusz -19
11. Korycka Elwira  - 3
12. Kotowski Wojciech  - 4
13. Kowalski Ryszard  - 4
14. Kurnicki Kazimierz  - 15
15. Litwinek Marzena  - 14
16. Majka – Janiak Ewa  - 3
17. Michalski Roman  -17
18. Paprocka – Kowalczyk Arleta- 16
19. Pietras Jadwiga  - 30
20. Składnik Jerzy  - 22
21. Suś – Ryszkowska Małgorzata - 17
22. Śliwa Krzysztof  - 26
23. Walesiak Wanda  -13
24. Wichiciel Beata  -18
25. Wyszomierski Szczepan - 20
26. Żelazowski Marek  - 14

 Ad 15  Zamknięcie obrad.

 Pan Jerzy Składnik podziękował za udział w Walnym Zebraniu członków Spółdzielni i Zarządowi i zakończył obrady Walnego Zgromadzenia członków SMLW.

  W Imieniu swoim i pozostałych członków Zarządu Prezes Szymon Rosiak podziękował za udzielenie absolutorium za rok 2007 a także za sprawne przeprowadzenie Zebrania.

Obrady zakończono o godz. 16.30


 Sekretarz Części II Przewodniczący Części II

Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

/Maria Dziubińska/ /Jerzy Składnik/


wstecz   dalej »

(C) 2008 SML-W - Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa - Legionowo
05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 11; NIP 531-000-46-44, Nr regon 000492003

designed by byokko

statystyka